Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 4 juli 2019, AWB 18/9027

Zoals volgt uit het Chavez-Vilchez is het in eerste instantie aan de derdelander ouder om aan te tonen dat hij een verblijfsrecht ontleent aan artikel 20 van het VWEU. Eiser heeft met de overgelegde foto’s (van eiser met referent) en de enkele verklaring over zijn relatie met referent onvoldoende onderbouwd dat hij (deels) de daadwerkelijke dagelijkse zorg heeft voor referent. Eiser heeft evenmin onderbouwd zijn stelling dat referent van hem afhankelijk is, omdat de moeder van referent studeert en met een nieuwe partner een kind heeft gekregen. Uit het in beroep overgelegde ouderschapsplan van 5 november 2018 blijkt weliswaar van de verdeling van de zorg tussen de beide ouders van referent, maar niet duidelijk is of dit ouderschapsplan ook wordt uitgevoerd en dat eiser feitelijk voor zijn kind zorgt. De enkele stelling van eiser ter zitting dat eiser steeds ‘closer’ is met referent, dat hij hem veel ziet, hem naar school brengt en weer ophaalt, is hiervoor onvoldoende. Eiser heeft de gestelde afhankelijkheidsrelatie onvoldoende onderbouwd, zodat verweerder niet gehouden was nader te onderzoeken of er al dan niet een zodanige afhankelijkheidsrelatie tussen eiser en referent bestaat dat bij weigering om aan eiser verblijfsrecht toe te kennen referent ook gedwongen zou worden het grondgebied van de EU te verlaten.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Groningen) 28 juni 2019, AWB 18/7914

Intrekking verblijfsvergunning ivm gepleegde misdrijven. inhoud en omvang zorgtaken.

De rechtbank volgt eiser niet in zijn stelling dat verweerder had moeten afzien van het intrekken van zijn verblijfsvergunning omdat hij een belangrijke bijdrage levert aan de integratie van zijn kinderen in de Europese Unie. Voor een geslaagd beroep op het arrest Chavez-Vilchez is doorslaggevend of eiser de daadwerkelijke zorg heeft voor zijn kinderen en of sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Eiser betwist niet dat zijn kinderen niet bij hem woonden voorafgaand aan zijn detentie. Voorts heeft eiser niet aangegeven hoe lang hij met zijn kinderen heeft samengewoond. Als eiser geen verblijfsrecht meer heeft in Nederland zal dit er niet toe leiden dat zijn kinderen gedwongen worden om hem te volgen naar een land buiten de Europese Unie. Zijn kinderen verblijven immers reeds bij anderen dan eiser en worden door anderen dan eiser verzorgd. De rechtbank acht voorts van belang dat eiser zijn kinderen niet heeft erkend en geen gezag heeft over zijn kinderen. De verklaringen van de kinderen van eiser en de verklaring van eiser zelf, dat hij betrokken is bij hun opvoeding, acht de rechtbank onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van een afhankelijkheidsrelatie als bedoeld in het arrest Chavez-Vilchez. Gelet op het voorgaande heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat eiser aan zijn kinderen geen afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 27 juni 2019, AWB 19/698

Art. 9 document, Chavez-Vilchez, omgangsregeling, stelplicht, onderzoeksplicht, beroep gegrond.

Verweerder heeft bij schrijven van 4 juni 2019 desgevraagd meegedeeld dat eiser met de omgangsregeling - indien komt vast te staan dat hij daar uitvoering aan geeft - voldoet aan het vereiste van het verrichten van daadwerkelijke zorgtaken die een marginaal karakter overstijgen. De rechtbank is van oordeel dat eiser met het overleggen van de door de rechtbank Amsterdam vastgestelde omgangsregeling heeft voldaan aan de in het arrest Chavez-Vilchez bedoelde stelplicht, inhoudende dat het aan hem is om gegevens over te leggen waaruit blijkt dat hij rechten aan artikel 20 van het VWEU ontleent. Eiser heeft ter zitting verklaard dat hij de omgangsregeling nakomt, zij het dat hij zijn zoon niet elk weekend gedurende zes uur ziet, maar één of twee weekenden per maand gedurende het gehele weekend. Verder is ter zitting door de gemachtigde van eiser verklaard dat eiser zich opnieuw tot de rechtbank heeft gewend omdat moeder nakoming van gemaakte afspraken frustreert. De door eiser overgelegde stukken ondersteunen zijn stelling dat hij betrokken is bij de opvoeding van zijn zoon. De rechtbank ziet gelet op het voorgaande geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de stelling van eiser dat hij twee minderjarige kinderen heeft die de Nederlandse nationaliteit bezitten en dat hij in ieder geval ten aanzien van zijn zoon daadwerkelijke zorg- en/of opvoedingstaken verricht die een marginaal karakter overstijgen. Gelet daarop dient verweerder het hiervoor onder 4 genoemde onderzoek te verrichten, waarbij hij in het hogere belang van het kind, alle relevante omstandigheden dient te betrekken.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 24 juni 2019, AWB 18/9816

Beroep ongegrond. Geen geslaagd beroep op Chavez-Vilchez, omdat het kind niet wordt gedwongen het grondgebied van de EU te verlaten. Eiseres heeft een verblijfsrecht in Spanje.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 21 juni 2019, AWB 19/1238

Artikel 9 Vw, Chavez-Vilchez, eiseres heeft rechtmatig verblijf in Spanje, niet aangetoond dat het voor haar kinderen niet mogelijk is om in Spanje duurzaam verblijf te krijgen en zij daarom genoodzaakt zijn de Unie te verlaten, beroep ongegrond

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden