Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Gekozen tag:   Openbare orde   ×

Rechtbank Den Haag (zp Groningen) 24 december 2019, AWB 18/8738

De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit gehandhaafde primaire besluit voldoende heeft gemotiveerd dat er geen reden is om aan te nemen dat sprake is van een zodanige afhankelijkheidsrelatie, dat [dochter 1] gedwongen zou zijn het grondgebied van de Europese Unie te moeten verlaten. Dit geldt ook voor eisers andere dochter [naam dochter 2] . Zij heeft ter zitting ook verklaard dat zij helemaal niet naar Turkije kan en wil. Nu niet is gebleken dat de dochters van eiser gedwongen worden om met hun vader, nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, terug te gaan naar Turkije, slaagt het beroep van eiser op het arrest Chavez-Vilchez reeds daarom niet.

Lees meer

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 15 juli 2019, 201808904/1/V1

Opleggen inreisverbod in verband met huiselijk geweld gepleegd tegen de moeder van het jongste kind.

Door in het verweerschrift in te gaan op de door de vreemdeling in beroep overgelegde documenten, heeft de staatssecretaris voldoende onderzocht wat de rol van de vreemdeling is bij de opvoeding van de kinderen.

Met de overgelegde stukken heeft de vreemdeling niet gestaafd dat hij zorg- en/of opvoedingstaken met een meer dan marginaal karakter verricht. Hieruit blijkt namelijk wel enige betrokkenheid bij de kinderen maar niet of en welke zorg- en/of opvoedingstaken de vreemdeling verricht. Verder wijst de staatssecretaris er terecht op dat de vreemdeling weliswaar stukken heeft overgelegd waarmee hij heeft gestaafd dat hij incidenteel financiële bijdragen heeft verstrekt, maar hiermee niet heeft gestaafd dat hij voorziet in het levensonderhoud van de kinderen.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Groningen) 28 juni 2019, AWB 18/7914

Intrekking verblijfsvergunning ivm gepleegde misdrijven. inhoud en omvang zorgtaken.

De rechtbank volgt eiser niet in zijn stelling dat verweerder had moeten afzien van het intrekken van zijn verblijfsvergunning omdat hij een belangrijke bijdrage levert aan de integratie van zijn kinderen in de Europese Unie. Voor een geslaagd beroep op het arrest Chavez-Vilchez is doorslaggevend of eiser de daadwerkelijke zorg heeft voor zijn kinderen en of sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Eiser betwist niet dat zijn kinderen niet bij hem woonden voorafgaand aan zijn detentie. Voorts heeft eiser niet aangegeven hoe lang hij met zijn kinderen heeft samengewoond. Als eiser geen verblijfsrecht meer heeft in Nederland zal dit er niet toe leiden dat zijn kinderen gedwongen worden om hem te volgen naar een land buiten de Europese Unie. Zijn kinderen verblijven immers reeds bij anderen dan eiser en worden door anderen dan eiser verzorgd. De rechtbank acht voorts van belang dat eiser zijn kinderen niet heeft erkend en geen gezag heeft over zijn kinderen. De verklaringen van de kinderen van eiser en de verklaring van eiser zelf, dat hij betrokken is bij hun opvoeding, acht de rechtbank onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van een afhankelijkheidsrelatie als bedoeld in het arrest Chavez-Vilchez. Gelet op het voorgaande heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat eiser aan zijn kinderen geen afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Haarlem) 11 juni 2019, AWB 18/9206

Intrekking verblijfsvergunning wegens gepleegd misdrijf. Geen geslaagd beroep op Chavez-Vilchez, beroep ongegrond.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Utrecht) 29 mei 2019, AWB 18/6817

Verweerder heeft de verblijfsvergunning van eiser ingetrokken met terugwerkende kracht en een inreisverbod opgelegd voor tien jaar. Eiser vindt dat hij een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen aan artikel 20 VWEU omdat zijn kinderen EU-burger zijn en doet een beroep op het arrest van de Hof van Justitie in de zaken Chavez-Vilchez e.a.

De rechtbank is van oordeel dat ondanks de belangen van de kinderen er geen sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat de kinderen gedwongen zouden worden Nederland te verlaten vanwege hun afhankelijkheid van hun vader. In die situatie moet er meer zijn dan een normale afhankelijkheidsrelatie. Deze is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Eiser heeft ook niet voldoende aannemelijk gemaakt dat verweerder een andere maatstaf aanlegt in zaken waarin een openbare orde aspect speelt.

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden