Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de opstellers aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.mvv-gezinshereniging.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation kan er niet voor instaan dat de informatie op www.mvv-gezinshereniging.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 

Met de website wordt beoogd enig inzicht te bieden in een complexe materie. Het is niet mogelijk om hierbij in te gaan op alle specifieke voorwaarden en uitzonderingen. Deze voorwaarden zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.mvv-gezinshereniging.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.mvv-gezinshereniging.nl te kunnen raadplegen.

Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie mag niet openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.