(Familie)relatie

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Een huwelijk moet geldig zijn in Nederland. Is het huwelijk niet in Nederland gesloten, dan moet de huwelijksakte zijn gelegaliseerd of voorzien van een apostille. Zie officiële documenten. Vanaf 19 juni 2011 is het niet langer nodig om het buitenlandse huwelijk in te schrijven in het GBA voordat de MVV wordt aangevraagd.

Een geregistreerd partnerschap kan alleen worden erkend als deze in Nederland is aangegaan. Betreft het een buitenlands geregistreerd partnerschap, dan wordt de aanvraag behandeld op basis van een ongehuwde relatie (zie hieronder).

Een onderdeel van verblijf op basis van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is dat de partners in Nederland gaan samenwonen.

Ongehuwde relatie

Een ongehuwde relatie kan als basis dienen voor verblijf bij een partner in Nederland. Hiervoor is het niet nodig dat beide partners een samenlevingsovereenkomst aangaan. Wel moet er sprake zijn van een duurzame en exclusieve relatie. Dit is het geval indien de (homo- of heteroseksuele) relatie in voldoende mate met een huwelijk op één lijn is te stellen.

Hoewel bij een huwelijk de relatie een vaststaand gegeven is, dient de ongehuwde relatie aannemelijk worden gemaakt door de aanvra(a)g(st)er en de referent(e). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. Met de antwoorden op de vragen moet zoveel mogelijk informatie worden verschaft over de relatie, zoals waar en wanneer de partners elkaar hebben ontmoet, hoe de relatie is ontstaan, etc. Ook moeten bewijsstukken, zoals foto's, brieven, chats, e-mails en telefoonrekeningen worden meegestuurd met de antwoorden op de vragenlijst.

Lees meer over dit onderwerp in onze blog: 

     De ‘duurzame en exclusieve relatie’ bij een verblijfsvergunning of MVV-aanvraag

Ook voor ongehuwde partners geldt als voorwaarde voor verblijf dat de partners in Nederland met elkaar gaan samenwonen.
Dit moeten zij bevestigen in een formulier genaamd 'Bijlage: relatieverklaring'.


Kinderen

Wanneer de MVV wordt aangevraagd ten behoeve van een kind in het buitenland, dan geldt als voorwaarde dat het kind in een familierechtelijke betrekking staat tot de hoofdpersoon of diens echtgeno(o)t(e) / (geregistreerd) partner.

Met een biologisch kind, geboren uit de hoofdpersoon en/of diens partner bestaat automatisch een familierechtelijke betrekking. Als het gaat om een geadopteerd kind is dat ingewikkelder. Op deze website wordt volstaan met informatie over gezinshereniging met een biologisch kind.

De familierechtelijke betrekking is op zichzelf onvoldoende. Het kind dat naar Nederland dient te komen moet namelijk ook onder het rechtmatige gezag van de ouder in Nederland staan. 'Rechtmatig gezag' wil zeggen dat de ouder volgens de wet nog zeggenschap over het kind heeft. Soms kan namelijk ook maar één van de ouders belast zijn met het ouderlijk gezag (ook wel: voogdij), bijvoorbeeld na een echtscheiding.

Als uitgangspunt voor het vaststellen van de gezagssituatie geldt de geboorteakte van het kind. Zie hierboven over officiële documenten. Wanneer er twee ouders op de geboorteakte staan vermeld, waarvan er één niet betrokken is bij de MVV-aanvraag, dan moeten er aanvullende documenten worden verstrekt over het gezag. Gaat het om een kind van gescheiden ouders, dan zal veelal de echtscheidingsbeslissing moeten worden verstrekt. Is er een aparte gezagsbeslissing genomen, dan moet deze ook worden verstrekt. In veel landen krijgt de vader van een kind niet automatisch het gedeelde gezag wanneer de ouders ongehuwd zijn. Toestemming is dan ook niet altijd nodig. Dit verschilt echter van land tot land. Sommige rechtsstelsels eisen namelijk dat de achterblijvende ouder toestemming geeft voor verhuizing van het kind naar het buitenland, ook als deze ouder geen ouderlijk gezag heeft. Dit laatste is vrij zeldzaam.

Wanneer er een andere ouder met het gezag is belast, moet die ouder toestemming geven voor het vertrek van het kind naar Nederland om daar bij de andere ouder te verblijven. Dit kan door middel van een schriftelijke verklaring die door de tweede ouder is ondertekend. Om de handtekening te kunnen controleren, moet er ook een kopie van het paspoort van de tweede ouder worden bijgevoegd.

Beslisboom in geval van kinderen met een andere ouder:

 1. Staat op de geboorteakte van het kind een andere ouder vermeld?
  Ja: ga naar de volgende vraag
  Nee: er is in beginsel geen andere gezagsouder, dus is ook geen toestemming vereist
 2. Is de andere ouder belast met het (gedeelde) ouderlijk gezag?
  Ja: ga naar de volgende vraag
  Nee: er is geen toestemming vereist, tenzij dit volgens de specifieke wet in het land van herkomst is voorgeschreven.
 3. Is de andere ouder vindbaar of bereikbaar voor contact?
  Ja: ga naar de volgende vraag
  Nee: er moet een vervangende toestemming van de rechter worden gevraagd. Of de rechter moet het volledige gezag toewijzen aan de ouder met wie het kind mee moet naar Nederland. De rechterlijke uitspraak moet zijn vertaald en gelegaliseerd.
 4. Is de ouder bereid om toestemming te geven voor het vertrek van het kind naar en verblijf in Nederland?
  Ja: er kan een toestemmingsverklaring worden ondertekend. 
  Nee: er moet een vervangende toestemming van de rechter worden gevraagd. Of de rechter moet het volledige gezag toewijzen aan de ouder met wie het kind mee moet naar Nederland. De rechterlijke uitspraak moet zijn vertaald en gelegaliseerd.

De ouder moet toestemming geven voor het vertrek van het kind naar én verblijf in Nederland. Bij de toestemmingsverklaring moet ook een kopie van het paspoort worden gevoegd van de achterblijvende ouder. Dit ter vergelijking van de handtekening.

Na afgifte van de MVV moet het kind bij de ouder gaan wonen met wie om gezinshereniging is verzocht.

Downloads:

Toestemmingsverklaringen voor kinderen 

 • Declaration of consent of the parent remaining behind (Engelstalige toestemmingsverklaring, waarin de achterblijvende ouder toestemming geeft voor de reis naar en het verblijf van het kind in Nederland)
 •  Toestemmingsverklaring minderjarigen (deze verklaring in het Engels en Nederlands is alleen bedoeld voor het reizen met een kind. Voor een MVV-aanvraag moet de ouder ook toestemming geven voor het verblijf in Nederland. Zie hiervoor de bovenstaande toestemmingsverklaring)

Formulieren voor ongehuwde partners

Werkdocumenten MVV

In deze handige werkdocumenten vindt u de checklist voor verblijf bij uw huwelijks- of ongehuwde partner, samen met de benodigde formulieren. Deze formulieren kunnen op uw pc of tablet worden ingevuld.'

Checklists