Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 19 september 2019, AWB 19/3291

Chavez-Vilchez, niet-biologische vader, verweerder had moeten toetsen aan het beleid zoals dat gold t.t.v. de aanvraag, onvoldoende gemotiveerd dat geen sprake is van een afhankelijkheidsverhouding gegrond.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 16 september 2019, AWB 18/9252

Het standpunt van verweerder in zijn verweerschrift, dat volgens het arrest Chavez-Vilchez doorslaggevend is de vraag of sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding tussen de ouder en het kind, dat het kind gedwongen zou zijn het grondgebied van de Europese Unie te verlaten als aan de ouder verblijfrecht wordt geweigerd, is naar het oordeel van de rechtbank niet helemaal in overeenstemming met het beleid van verweerder. In onderdeel d, zoals hierboven vermeld, is immers de wijze van beoordeling van de afhankelijkheidsverhouding nader ingevuld, waarbij verweerder in het bijzonder de omstandigheid betrekt van het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan als het van de vreemdeling zou worden gescheiden. De rechtbaomstandigheid een heldere conclusie heeft getrokken, dat verweerder niet zonder deugdelijke motivering naast zich neer kan nk is van oordeel dat de Raad over deze leggen. Daarnaast heeft eiser, anders dan verweerder heeft gesteld, in de bezwaarfase wel degelijk relevante nieuwe omstandigheden naar voren gebracht.

Lees meer

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 12 september 2019, 201807027/1/V1

Zwitserland is geen lid van de Europese Unie en behoort daarom niet tot het grondgebied van de Europese Unie. In aanmerking genomen dat het minderjarig kind van de vreemdeling een Unieburger is, niet in geschil is dat de vreemdeling de hoofdverzorger van hem is en de staatssecretaris voornemens is om hem terug te sturen naar Zwitserland, heeft de vreemdeling voldoende gegevens verstrekt in de zin van de onder 3.1 weergegeven overweging van het Hof. Dit betekent dat de in die overweging genoemde onderzoeksplicht vervolgens bij de staatssecretaris is komen te liggen. In dat verband moet de staatssecretaris nader onderzoeken of uit de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, en de daarop gebaseerde Besluiten van het Gemengd Comité volgt dat het minderjarig kind in Zwitserland alle rechten kan genieten die ingevolge artikel 20 van het VWEU aan zijn Unieburgerschap zijn verbonden, en of in Zwitserland een verblijfsrecht bestaat voor de vreemdeling. De rechtbank heeft dus terecht overwogen dat de staatssecretaris het besluit ondeugdelijk heeft gemotiveerd en dat daaraan een onzorgvuldig onderzoek naar de feiten ten grondslag ligt, zodat de rechtbank het besluit terecht heeft vernietigd.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 9 september 2019, AWB 19/4062

Uit de door eiseres overgelegde informatie leidt de rechtbank af dat eiseres tot 2018 in Marokko heeft gewoond en dat [naam 3] en [naam 4] altijd bij haar hebben gewoond. De echtgenoot van eiseres heeft altijd in Nederland gewoond en bezocht zijn gezin af en toe een paar weken. Pas sinds eiseres en de kinderen in Nederland zijn, is de echtgenoot van eiseres ook betrokken bij de zorg en opvoeding voor de kinderen. Nu verweerder niet heeft betwist dat eiseres tot 2018 in haar eentje de zorg over de kinderen had, ziet de rechtbank geen aanleiding om te twijfelen aan de stelling van eiseres dat zij ook hier in Nederland daadwerkelijke zorgtaken ten behoeve van haar kinderen verricht. De rechtbank is dan ook van oordeel dat eiseres heeft voldaan aan de in het arrest Chavez-Vilchez bedoelde stelplicht en dat het aan verweerder was om nader te onderzoeken of er tussen eiseres en haar kinderen een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat dat bij de weigering om haar een verblijfsrecht toe te kennen, de kinderen gedwongen zouden worden de Europese Unie te verlaten. Verweerder heeft dit nader onderzoek niet verricht. Het bestreden besluit is dan ook onvoldoende zorgvuldig voorbereid en om die reden in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 5 september 2019, AWB 19/338

MK. Verblijfsrecht als Unieburger bij zoontje. Chavez-Vilchez. Verblijfsrecht in Spanje. Referent hoeft de Unie niet te verlaten. Dereci. Eenheid van het gezin niet doorslaggevend. Handvest niet van toepassing. Geen verplichting om ambtshalve door te toetsen aan artikel 8 EVRM. Beroep ongegrond

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden