Heeft u een negatief besluit ontvangen van de IND? Schakel zo snel mogelijk een advocaat in!

Bezwaar maken tegen een negatief besluit van de IND

Heeft u te maken met een afwijzing van een (MVV-)aanvraag of intrekking van uw verblijfsvergunning? 

U leest in het besluit dat u bezwaar kunt aantekenen binnen een bepaalde periode. Deze periode is cruciaal. In deze periode is er kans om een positief besluit te krijgen. Wanneer er een afwijzing komt op uw bezwaar, is het lastiger en dreigt de zaak te verzanden in een langslepend proces.

Een ervaren en deskundige advocaat kan veel verschil maken in zo'n procedure. Sommige zaken zijn eenvoudig, bijvoorbeeld als er overduidelijk een fout door de IND is gemaakt. De kwestie kan dan soms al met een telefoontje worden opgelost. Andere zaken kunnen echter ook juridisch heel ingewikkeld zijn. Alleen met de juiste kennis van wet en regelgeving maken deze procedures kans van slagen. Een advocaat kan hier uitkomst bieden en het verschil maken! Vaak komen de werkzaamheden ook nog in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand of vallen deze onder de dekking van een rechtsbijstandsverzekering.

Veel mensen dienen zelf een bezwaarschrift in. Deze kan makkelijk worden afgewezen als er sprake is van vormfouten, bijvoorbeeld als het bezwaarschrift niet op tijd door de IND is ontvangen of als de indiener van het bezwaarschrift niet is gemachtigd door degene op wie de beslissing betrekking heeft. Het heeft dan weinig zin om daarna alsnog een advocaat te benaderen. De schade is dan namelijk al geleden en kan niet meer worden hersteld. Na bezwaar staat er namelijk beroep open bij de bestuursrechter. Deze beoordeelt de zaak op een geheel andere manier dan de IND. De rechter mag namelijk geen verblijfsvergunning verlenen, maar toetst alleen of de IND bij het nemen van de beslissing op het bezwaar de procedurevoorschriften en wetten goed heeft toegepast.

Door het tijdig inschakelen van een advocaat in de bezwaarperiode, kunt u de kansen op succes vergroten.

Waar moet u op letten bij een negatieve beslissing (dus een afwijzings- of intrekkingsbesluit) van de IND?

Bezwaartermijn en wijze van verzending

De termijn om een bezwaarschrift in te dienen is altijd vier weken. Vier weken zijn 28 dagen.

De bezwaartermijn begint op de datum waarop het besluit van de IND is verzonden. Dat is meestal de datum waarop de beslissing is gedagtekend en in sommige (specifieke) gevallen wanneer de beslissing in persoon is uitgereikt.
Uiterlijk op de laatste dag van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift door de IND zijn ontvangen.

Is de beslissing bijvoorbeeld genomen op de eerste dag van de maand, dan moet het bezwaarschrift uiterlijk op de 29e van dezelfde maand door de IND zijn ontvangen. Het makkelijkst is om na te gaan op welke dag van de week de beslissing is gedagtekend. Was dat bijvoorbeeld een woensdag, dan is de laatste dag van de bezwaartermijn ook een woensdag, vier weken later.

Het versturen van een bezwaarschrift per post kan meerdere dagen in beslag nemen voordat de post zijn bestemming bereikt. Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is in beginsel niet mogelijk. Hoewel de IND op haar website aangeeft dat een bezwaarschrift per post moet worden ingediend, adviseert Delissen Martens advocaten om dat ook per fax te doen. De fax is namelijk nog steeds een van de meest betrouwbare manieren om een stuk te versturen, omdat het verzendbewijs laat zien dat het stuk de ontvanger ook heeft bereikt. Alleen met een fax is het mogelijk om op de allerlaatste dag van de bezwaartermijn nog een bezwaarschrift in te dienen.

'Pro forma' bezwaarschrift

Soms kan een bezwaarschrift niet meteen worden voorzien van alle benodigde bewijsstukken en/of argumenten, omdat deze bijvoorbeeld nog niet bekend of beschikbaar zijn. In dat geval is het mogelijk om een 'pro forma' bezwaarschrift in te dienen. Dit wordt ook wel een bezwaarschrift 'op nader aan te voeren gronden' genoemd. In het bezwaarschrift staat dan alleen dat de indiener van het bezwaarschrift het niet eens is met een bepaalde beslissing en dat de inhoudelijke argumenten (de redenen waarom hij het niet met de beslissing eens is) later zullen worden ingediend. De IND stuurt dan na ontvangst van het pro forma bezwaarschrift een bevestiging en stelt hierin een termijn om alsnog de gronden (inhoudelijke argumenten) in te dienen.

Voorlopige voorziening

Soms mag een bezwaarschrift niet in Nederland worden afgewacht. In dat geval moet er bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit is een aparte procedure, waarin aan de rechter wordt gevraagd om het bezwaar in Nederland af te mogen wachten. 

In de beslissing van de IND staat altijd of het bezwaar wel of niet in Nederland mag worden afgewacht. Ook staat er dan in binnen welke termijn een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend. In sommige gevallen is dat binnen 24 uur na de datum van de beslissing van de IND.

Soms kan er ook een voorlopige voorziening worden gevraagd indien dringende spoed vereist dat er een noodmaatregel wordt genomen. De voorzieningenrechter heeft deze bevoegdheid gedurende een bezwaarprocedure bij de IND. Er zijn gevallen bekend waarin de voorzieningenrechter de IND heeft opgedragen een aanvrager te behandelen als ware hij in het bezit van een visum voor kort verblijf of MVV. De rechter zal hier normaal gesproken echter niet snel toe overgaan. Dit is alleen denkbaar wanneer het (vrijwel) evident is dat het bezwaar gegrond zal worden verklaard.

De voorzieningenrechter zal in algemene omstandigheden, zoals de veiligheidssituatie in een land, geen reden zien om een voorlopige voorziening te treffen.

Hoe kunnen wij u helpen?

 1. U kijkt eerst of de zaak valt onder de onderwerpen/rechtsgebieden die wij behandelen.
  Er zijn namelijk ook onderwerpen waarmee u niet bij ons terecht kunt.
 2. Bij een bezwaarprocedure kijken wij altijd eerst of de werkzaamheden in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand of dekking door een rechtsbijstandsverzekering.
  Zo niet, dan maken wij van tevoren een raming voor de kosten en kan eventueel een vast bedrag worden afgesproken.
 3. Eerst dienen wij een 'pro forma' bezwaarschrift in en vragen het hele dossier op bij de IND.
  Op die manier krijgen wij de beschikking over precies dezelfde informatie als de IND.
 4. Na ontvangst van het dossier bespreken we de inhoud met u en maken een plan van aanpak.
  Dit voor wat betreft de argumenten en de stukken om deze te onderbouwen.
 5. Wij stellen de argumenten voor het bezwaarschrift op en sturen deze naar de IND.
  In het hele proces treden wij op als uw procesgemachtigde. Van alle inkomende en uitgaande correspondentie wordt u op de hoogte gesteld.

Wilt u weten of een bezwaar kans van slagen heeft?
Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Bij spoed kunnen wij vaak dezelfde dag nog een bezwaarschrift voor u indienen.
Ook kunt u de beslissing van de IND naar ons mailen of uploaden, dan beoordelen wij vrijblijvend voor u de kans van slagen van een bezwaar- of beroepschrift. Stuur ook uw telefoonnummer mee.

Upload uw beslissing     |     Maak een (bel)afspraak

* verplichte velden