Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Rechtbank Den Haag (zp 's-Hertogenbosch) 30 augustus 2019, AWB 19/1213

Hoewel wordt aangenomen dat eiser zorgtaken ten behoeve van de kinderen verricht en nog daargelaten de vraag of de kinderen niet bij hun biologische vader kunnen of willen wonen, is er de biologische Nederlandse moeder, Zij heeft het gezag over de kinderen en verricht zorgtaken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser niet aangetoond dat de moeder niet (meer) voor haar kinderen kan of wil zorgen en dat de kinderen dus zodanig van hem afhankelijk zijn dat zij gedwongen worden de Unie te verlaten als aan eiser geen verblijfsrecht wordt toegekend. De moeder van de kinderen heeft de Nederlandse nationaliteit en hoeft zij Nederland dus niet te verlaten. Niet valt in te zien waarom de kinderen niet bij haar in Nederland kunnen blijven wonen, De kinderen zullen dus niet gedwongen worden de Unie te verlaten als aan eiser geen verblijfsrecht wordt toegekend. Van strijd met het arrest Chavez-Vilchez is dan ook geen sprake.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 15 augustus 2019, AWB 18/6051

Het afgeleide verblijfsrecht op grond van artikel 20 van het VWEU niet kan worden aangemerkt als rechtmatig verblijf dat in aanmerking kan worden genomen voor de verkrijging van het duurzaam verblijfsrecht.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 19 juli 2019, AWB 19/2982

Stiefouder van Nederlands kind verricht wezenlijke zorgtaken. Toch geen geslaagd beroep op 'Chavez-Vilchez'.  Geen schending hoorplicht.

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat eiser er niet in is geslaagd aannemelijk te maken is dat sprake is van een situatie zoals beschreven in het arrest Chavez-Vilchez. Eiser draagt weliswaar (mede) de affectieve en (in mindere mate) de financiële last over referent, maar draagt niet de wettelijke last, nu in Nederland twee gezaghebbende ouders betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging, alsmede de wettelijke vertegenwoordiging van referent.

Lees meer

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 15 juli 2019, 201808904/1/V1

Opleggen inreisverbod in verband met huiselijk geweld gepleegd tegen de moeder van het jongste kind.

Door in het verweerschrift in te gaan op de door de vreemdeling in beroep overgelegde documenten, heeft de staatssecretaris voldoende onderzocht wat de rol van de vreemdeling is bij de opvoeding van de kinderen.

Met de overgelegde stukken heeft de vreemdeling niet gestaafd dat hij zorg- en/of opvoedingstaken met een meer dan marginaal karakter verricht. Hieruit blijkt namelijk wel enige betrokkenheid bij de kinderen maar niet of en welke zorg- en/of opvoedingstaken de vreemdeling verricht. Verder wijst de staatssecretaris er terecht op dat de vreemdeling weliswaar stukken heeft overgelegd waarmee hij heeft gestaafd dat hij incidenteel financiële bijdragen heeft verstrekt, maar hiermee niet heeft gestaafd dat hij voorziet in het levensonderhoud van de kinderen.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Utrecht) 4 juli 2019, AWB 18/7122

Nu eiseres 1 haar gestelde identiteit en nationaliteit niet ondubbelzinnig heeft aangetoond met andere middelen, heeft zij evenmin aannemelijk gemaakt dat zij een derdelander is (die geen verblijfsrecht in de EU heeft). Reeds daarom kan niet worden vastgesteld dat aan referent 1 het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten ingeval aan eiseres 1 het recht van verblijf wordt ontzegd. Verweerder heeft dan ook terecht gesteld dat niet kan worden vastgesteld dat eiseres 1 aan artikel 20 van het VWEU een afgeleid verblijfsrecht kan ontlenen. 

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden