Vrijstelling MVV

Vrijstelling MVV-vereiste bij bepaalde nationaliteiten

Een MVV is niet altijd verplicht. Zo zijn de volgende nationaliteiten vrijgesteld van het MVV-vereiste: Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

Van nationaliteiten van de Europese Unie (behalve Nederlanders) zijn ook partners, echtgenoten en andere gezinsleden vrijgesteld van het MVV-vereiste, ook al hebben zij zelf een andere nationaliteit.

Nederlands(e) kind(eren)

Sinds de uitspraak van het EU Hof van Justitie in de zaak 'Chavez-Vilchez' geldt er geen MVV-vereiste voor een ouder van (een) Nederlands(e) kind(eren). Ook geldt er in die situatie in beginsel geen inkomenseis of vereiste dat de ouder moet zijn geslaagd voor het basisexamen inburgering in het buitenand. Zie meer hierover op: https://www.mvv-gezinshereniging.nl/nieuws/arrest-van-het-eu-hof-van-justitie-in-de-zaak-chavez-vilchez-schept-nieuwe-mogelijkheden-voor-gezinshereniging.

Situaties die kunnen leiden tot vrijstelling van het MVV-vereiste

Ook zijn er bepaalde situaties die kunnen leiden tot vrijstelling van het MVV-vereiste. Dit geldt voor bijvoorbeeld:

 • minderjarige schoolgaande kinderen die al drie jaar in Nederland verblijven (alleen voor gezinshereniging met ouders);
 • personen die eerder een verblijfsvergunning hebben gehad en tijdig een wijziging of verlenging aanvragen. 'Tijdig' betekent in dit geval: binnen twee jaar nadat de laatste verblijfsvergunning is verlopen;
 • houders van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die is afgegeven door een andere staat van de Europese Unie.

Er zijn veel verschillende vrijstellingsgronden voor het MVV-vereiste. Omdat deze zeer specifiek te maken hebben met bepaalde situaties, zullen deze vrijstellingsgronden niet op deze website worden behandeld. Meer informatie hierover vindt u op de website van de IND.

Hardheidsclausule

Ook is er een algemene vrijstellingsgrond voor (zéér) bijzondere, schrijnende gevallen. Deze vrijstellingsgrond wordt ook wel de 'hardheidsclausule' genoemd. Het gaat hier om uitzonderingssituaties waarin sprake is van individuele omstandigheden op grond waarvan het MVV-vereiste in redelijkheid niet kan worden gesteld. Een beroep op de hardheidsclausule heeft geen kans van slagen om de (enkele) reden dat:

 • de aanvrager stelt gevaar te lopen bij terugkeer naar het land van herkomst. Dit argument hoort volgens de regels namelijk niet thuis in een 'reguliere' verblijfsaanvraag (maar in een asielprocedure);
 • de aanvra(a)g(st)er in verwachting is en/of ouder van jonge kinderen. Een MVV-aanvraag hoort namelijk niet langer dan drie maanden te duren. De gedachte is dat een dergelijke korte tijd te overbruggen is;
 • de aanvrager - behalve het MVV-vereiste - aan alle andere voorwaarden voor een verblijfsvergunning voldoet. Het MVV-vereiste is namelijk een zeer strenge voorwaarde voor een verblijfsvergunning.

Volgens het beleid van de IND wordt de hardheidsclausule in ieder geval niet toegepast als de vreemdeling:

 • het beroep op de hardheidsclausule niet heeft gemotiveerd of met relevante gegevens en bescheiden heeft onderbouwd binnen een door de IND gestelde termijn;
 • stelt dat aan een of meer voorwaarden voor vrijstelling slechts op een onderdeel niet is voldaan;•enkel stelt dat aan alle voorwaarden voor verlening van de verblijfsvergunning voor het gestelde verblijfsdoel is voldaan, afgezien van het mvv-vereiste;
 • asielgerelateerde gronden aanvoert;
 • als asielzoeker is uitgeprocedeerd; of
 • meer dan twee jaar na afloop van een eerder verleende verblijfsvergunning voor bepaalde tijd om verlenging of wijziging hiervan heeft gevraagd tenzij het overschrijden van deze termijn niet aan de vreemdeling is toe te rekenen.

Voor specifieke vragen over vrijstelling van het MVV-vereiste raden wij aan om contact met ons op te nemen.

Contactpagina

* verplichte velden