Wachttermijn

Een minder bekende voorwaarde voor gezinshereniging is dat de referent, bij wie de vreemdeling in Nederland wil verblijven, ten minste een jaar rechtmatig verblijf in Nederland moet hebben gehad. Is dat niet het geval, dan kan de aanvraag om gezinshereniging worden afgewezen.

De periode waarbinnen niet om gezinshereniging kan worden verzocht wordt ook wel de ‘wachttermijn’ genoemd. Het doel hiervan is om integratie te bevorderen van de referent, die immers zelf nog maar kort in Nederland is. Meestal speelt deze voorwaarde een rol bij gezinshereniging van kinderen.

Voorbeeld: Een Nederlander laat zijn buitenlandse partner naar Nederland komen via de MVV-procedure. Kort nadat de partner een verblijfsvergunning heeft gekregen in Nederland, besluit zij om ook haar minderjarige kind naar Nederland te laten komen. De MVV-aanvraag ten behoeve van het kind kan worden afgewezen als de ouder nog niet minstens een jaar in Nederland heeft verbleven.

De wachttermijn geldt niet voor alle situaties. De volgende situaties zijn uitgezonderd:

  1. Referenten die met een tijdelijk doel in Nederland verblijven. Te denken valt bijvoorbeeld aan studie, arbeid medische behandeling. De lijst met tijdelijke verblijfsdoelen staat in artikel 2.2 van het Besluit inburgering 2021;
  2. Referenten die vallen onder het toepassingsbereik van bepaalde internationale afspraken en verdragen. Genoemd worden: Besluit 1/80 van de Associatieraad EEG- Turkije, het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag en het Verdrag van handel en scheepvaart tussen Nederland en Japan;
  3. Niet-toelating als gezinslid zou in strijd zijn met de belangen van minderjarige kinderen. Te denken valt aan de situatie dat het kind niet langer door familie kan worden opgevangen of dat hij in zijn ontwikkeling wordt bedreigd vanwege het gemis van de referent.