Het proces van een MVV-aanvraag

Als gevolg van de inwerkingtreding op 1 juni 2013 van de Wet modern migratiebeleid (MoMi)
zijn de procedures voor toelating en verblijf in het kader van gezinshereniging flink vereenvoudigd:

Zo is de aanvraag om advies omtrent de afgifte van een MVV per 1 juni 2013 geschrapt. 
Ook hoeven de MVV en de daaropvolgende verblijfsvergunning niet meer apart te worden aangevraagd.
In één procedure wordt tegelijkertijd verzocht om toelating én verblijf (TEV).

De aanvraag om toelating en verblijf

Sinds 1 juni 2013 zijn de procedures rond toelating en verblijf ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De aanvraag om een MVV en om een verblijfsvergunning zijn geen aparte procedures meer, maar zijn samengevoegd in één aanvraag. Na een positieve beslissing worden dus zowel het MVV inreisvisum als een verblijfsvergunning afgegeven;
 • De zogenaamde adviesprocedure is afgeschaft en een MVV kan nu zowel door de referent vanuit Nederland worden ingediend als door de buitenlandse partner of het gezinslid op één van de Nederlandse ambassades of consulaten in het buitenland;
 • Vanwege de bundeling van procedures wordt er nog maar één legesbedrag geheven. Het legesbedrag voor de aanvraag om toelating en verblijf per 1 januari 2023 is € 210,00 voor volwassenen en € 70 voor kinderen;
 • De dag na de datum van afgifte van de MVV wordt er door de IND ambtshalve een verblijfsvergunning verleend voor de duur van vijf jaar;
 • De hoofdpersoon in Nederland, de referent, heeft wettelijke verplichtingen gekregen om de administratie over de buitenlandse partner of het gezinslid te bewaren en belangrijke wijzigingen te melden.

Hoe wordt een aanvraag om toelating en verblijf (TEV) ingediend?

Een aanvraag om toelating en verblijf wordt aangevraagd met een formulier dat is te downloaden op de website van de IND of op de downloadpagina van deze website. Er zijn twee verschillende formulieren om de TEV-aanvraag in te dienen:

 1. Het 'Formulier voor MVV verlening' kan door de buitenlandse partner of het gezinslid worden ingediend op een van de Nederlandse ambassades of consulaten in het buitenland;
 2. De Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent) kan door de referent worden ingediend bij de IND in Nederland.

Afgezien van zeer bijzondere omstandigheden is het te allen tijde aan te bevelen om de aanvraag door de referent in Nederland in te laten dienen. De procedures zijn hier het best op afgestemd en de duur van de aanvraag is daardoor meestal een stuk korter dan wanneer de aanvraag via een ambassade wordt ingediend. 
Op deze website wordt alleen de zogenaamde 'referentenaanvraag' behandeld, dus de aanvraag die door de Nederlandse hoofdpersoon in Nederland wordt ingediend bij de IND.

De referent stuurt de aanvraag met alle daarin genoemde bijlagen ondertekend naar de IND:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 16
9560 AA TER APEL

Het advies is om deze altijd per aangetekende post te versturen en een kopie te bewaren voor eigen naslag.

Online aanvragen

Een aanvraag om een MVV kan sinds enige tijd ook online worden ingediend.
Hiervoor is DigiD vereist.

Een online MVV-aanvraag kan worden ingediend via de website van de IND.

Voordelen van een online aanvraag:

 • Snel en makkelijk

Nadelen van een online aanvraag:

 • Kan niet via een advocaat (ivm de koppeling met DigiD)
 • Alles moet apart worden geüpload in PDF formaat, met maximaal toegestane bestandsgrootte
 • Alleen vooraf aangewezen documenten kunnen worden geüpload en geen extra documenten (bijvoorbeeld een toelichting)

 

Welke papieren moeten worden opgestuurd?

Welke papieren moeten worden meegestuurd met een MVV-aanvraag hangt af van het verblijfsdoel en de persoon om wie het gaat. Bij gezinshereniging zijn er drie standaardtypen te onderscheiden:

 1.  Checklist gezinshereniging met een gehuwde partner
 2.  Checklist gezinshereniging met een ongehuwde partner
 3.  Checklist gezinshereniging met een minderjarig kind

N.B:

 • Van papieren uit het buitenland moet alleen een kopie worden opgestuurd. Het originele exemplaar moet meestal bij de afgifte van de MVV aan de ambassade of het consulaat in het buitenland te worden getoond!
 • Van formulieren die door een echtgeno(o)t(e), partner of kind uit het buitenland moeten worden ondertekend volstaat een gescand/geprint exemplaar, mits deze voldoende leesbaar is. Het is dus niet noodzakelijk om de origineel ondertekende exemplaren vanuit het buitenland te laten terugsturen.