Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

De voorwaarden

Voor gezinsvorming en gezinshereniging gelden strenge voorwaarden. Ook al zijn er uitzonderingen mogelijk, dan is dat alleen binnen de grenzen die de wet aangeeft. Is er aan een voorwaarde niet voldaan, dan wordt de aanvraag afgewezen.
Het is daarom van groot belang om een MVV-aanvraag goed voor te bereiden en vóór het indienen van de aanvraag al de meeste papieren te verzamelen.
Het is namelijk aan de aanvrager en de hoofdpersoon om aan te tonen dat aan de voorwaarden is voldaan.

De voorwaarden voor gezinshereniging en -vorming komen hieronder aan bod. Naast de specifieke voorwaarden voor gezinshereniging gelden er ook algemene voorwaarden voor toelating en verblijf. Zo mag een aanvrager om een MVV bijvoorbeeld niet met Justitie in aanraking zijn geweest in verband met een misdrijf. Zie hierover meer bij de veelgestelde vragen / FAQ.

Helaas is het niet mogelijk om in dit onderdeel alle algemene voorwaarden te behandelen. Voor gezinsvorming en gezinshereniging houden de belangrijkste voorwaarden verband met:

Inburgering in het buitenland

Iedereen tussen 18 en 65 jaar moet op de Nederlandse ambassade of consulaat een basisexamen inburgering afleggen. Vrijstelling van het basisexamen is in bepaalde gevallen mogelijk.

Lees meer: Inburgering in het buitenland

Leeftijd

Voor partners en echtgenoten geldt als voorwaarde dat zij minstens 21 jaar moeten zijn. Dit geldt zowel voor de Nederlandse hoofdpersoon als voor de buitenlandse partner of echtgeno(o)t(e).

Voor kinderen geldt dat zij minderjarig moeten zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

Lees meer: Leeftijd

Officiële documenten

Officiële documenten uit het buitenland zijn niet meteen geldig voor gebruik in Nederland. 

Deze documenten moeten eerst geschikt worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Een officieel document wordt afgegeven door autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of verklaring van ongehuwd zijn (ook wel: ongehuwdverklaring) zijn. Ook uitspraken van rechtbanken, zoals echtscheidings- en voogdijbeslissingen zijn officiële documenten.

Om buitenlandse, officiële documenten geschikt te maken voor gebruik in Nederland moeten deze worden gelegaliseerd of voorzien van een apostillestempel door de bevoegde autoriteiten van het land van afgifte.

Lees meer: Officiële documenten

(Familie)relatie

In het kader van een MVV-aanvraag voor gezinshereniging, moet de band worden aangetoond tussen de hoofdpersoon in Nederland en de persoon ten behoeve van wie om gezinshereniging wordt verzocht. 

Lees meer: (Familie)relatie

Wachttermijn

Een minder bekende voorwaarde voor gezinshereniging is dat de referent, bij wie de vreemdeling in Nederland wil verblijven, ten minste een jaar rechtmatig verblijf in Nederland moet hebben gehad. Is dat niet het geval, dan kan de aanvraag om gezinshereniging worden afgewezen.

De periode waarbinnen niet om gezinshereniging kan worden verzocht wordt ook wel de ‘wachttermijn’ genoemd. Het doel hiervan is om integratie te bevorderen van de referent, die immers zelf nog maar kort in Nederland is. Meestal speelt deze voorwaarde een rol bij gezinshereniging van kinderen.

Lees meer: Wachttermijn

Inkomen

Om voor een buitenlandse partner, echtgeno(o)t(e) of kind garant te kunnen staan, dient de hoofdpersoon te beschikken over voldoende inkomsten. Deze mogen niet afkomstig zijn uit de publieke middelen, zoals een bijstandsuitkering.

In sommige gevallen kan de hoofdpersoon worden vrijgesteld van inkomen. Het maakt dan niet uit wat voor inkomen men verdient of hoe hoog het bedrag is.

Lees meer: Inkomen