Leeftijd

Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwde relatie

Sinds 31 juli 2010 geldt als leeftijdseis dat beide partners minstens 21 jaar oud zijn.

Het bepalende moment voor de leeftijdseis is wanneer de beslissing op de aanvraag wordt genomen. Wordt één van de partners tijdens de behandeling van de aanvraag 21 jaar, dan kan de aanvraag alsnog worden ingewilligd.

Een uitzondering geldt voor huwelijken die zijn gesloten voordat de referent zelf rechtmatig verblijf in Nederland kreeg. In deze situatie geldt een minimale leeftijd van 18 jaar voor beide partners.

Ook geldt een uitzondering ten aanzien van de echtgeno(o)t(e) van een Turkse onderdaan die in Nederland werknemer is of was. 
Kinderen

Voor kinderen geldt dat zij minderjarig moeten zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Wordt het kind tijdens de aanvraag 18, dan kan de aanvraag nog steeds worden ingewilligd.

Een bijzondere situatie doet zich voor wanneer het kind in het land van herkomst in militaire dienst moet. Als het kind hierdoor moet achterblijven, terwijl de andere gezinsleden wel zijn vertrokken, kan het kind ook ná het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog naar Nederland komen op basis van gezinshereniging. Voorwaarde is wel dat de andere gezinsleden zijn vertrokken toen het kind nog minderjarig was en dat de aanvraag om gezinshereniging wordt ingediend binnen 6 maanden na ontslag uit militaire dienst.

[UPDATE 03-09-2020]: zie het nieuwsbericht: 

EU Hof van Justitie: Datum aanvraag is bepalend voor beoordeling minderjarigheid kind

Jongvolwassen kinderen

Met ingang van 8 september 2016 geldt nieuw beleid in nieuwe en lopende zaken ten aanzien van jongvolwassenen. Dit zijn volwassenen in de leeftijd van 18 tot ongeveer 25 jaar. Deze jongvolwassenen konden onder het oude beleid alleen in aanmerking komen voor gezinshereniging bij (een) ouder(s) indien sprake was van een 'meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie'. 

Onder het nieuwe beleid kan een jongvolwassene nog steeds voor gezinshereniging met ouders in aanmerking komen, mits het kind:

• altijd feitelijk heeft behoord tot het gezin van de ouders; en
• nog steeds behoort tot het gezin van de ouders.

De IND beoordeelt ten aanzien van jongvolwassenen per individueel geval of er aanleiding is voor de conclusie dat het kind niet altijd feitelijk heeft behoord en nog steeds behoort tot het gezin van de ouders.

De IND betrekt hierbij in ieder geval of sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden:
a. het kind woont zelfstandig;
b. het kind voorziet in eigen onderhoud;
c. het kind is een huwelijk of een relatie aangegaan; of
d. het kind is belast met de zorg voor een buitenechtelijk kind.

Indien familie- of gezinsleven wordt aangenomen, wordt in alle gevallen vervolgens aan de hand van een individuele belangenafweging beoordeeld of artikel 8 EVRM noopt tot verblijfsaanvaarding. Er wordt dus nog wel beoordeeld of het jongvolwassen kind geacht kan worden zichzelf te onderhouden in het land van herkomst. Dit wordt afgewogen tegen diverse factoren. Zie hiervoor de meest recente versie van de IND Werkinstructie voor de toepassing van artikel 8 EVRM.

LET OP: In de praktijk kan deze optie alleen worden gebruikt voor jongvolwassen kinderen die naar Nederland mee komen met de ouder(s) bij wie zij steeds hebben verbleven in het land van herkomst.

Voorbeeld: De ouders van het kind zijn gescheiden. Het kind, 20 jaar oud, woont bij de moeder. Moeder komt naar Nederland in verband met verblijf bij een nieuwe partner. Voor het kind moet dan samen met moeder een MVV worden aangevraagd. Zo niet, dan wordt de gezinsband tussen moeder en zoon als verbroken beschouwd op het moment dat de moeder zich in Nederland vestigt. De zoon kan daarna geen gebruik meer maken van deze mogelijkheid tot gezinshereniging met zijn moeder.


Delissen Martens begeleidt geen aanvragen voor gezinshereniging van meerderjarige kinderen bij ouders (of andersom).
Klik hier voor een overzicht van de rechtsgebieden die wij wel en niet behandelen.

Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in een van deze gebieden, kijk dan op de website van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).

Nederlands(e) kind(eren)

Sinds de uitspraak van het EU Hof van Justitie in de zaak 'Chavez-Vilchez' geldt ten aanzien van de ouder van (een) Nederlands(e) kind(eren) of diens partner geen inkomenseis. Ook geldt er in die situatie in beginsel geen MVV-vereiste of het vereiste dat de ouder moet zijn geslaagd voor het basisexamen inburgering in het buitenland.

Zie meer hierover op de pagina:  Verblijf bij Nederlands kind