Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

De databank is momenteel bijgewerkt tot en met mei 2021.
Er zijn de afgelopen tijd veel rechterlijke uitspraken bekendgemaakt op het gebied van 'Chavez-Vilchez'.

Een actueel overzicht vindt u op Rechtspraak.nl.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?

Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Rechtbank Den Haag (zp Haarlem) 13 april 2021, AWB 20/4533 en 20/4534

Eiser heeft in verband met de afhankelijkheidsrelatie met zijn stiefzoon in 2019 gevraagd om bevestiging van zijn rechtmatig verblijf op grond van het arrest Chavez-Vilchez. Verweerder heeft dat verzoek afgewezen. In 2020 is eiser met zijn partner getrouwd en eind 2020 is uit dat huwelijk een zoontje geboren. Op basis van die nieuwe feiten heeft verweerder in een nieuwe procedure wel het rechtmatig verblijf bevestigd. Eiser wil de eerdere procedure voortzetten om vastgesteld te zien dat hij al eerder rechtmatig verblijf had op grond van zijn afhankelijkheidsrelatie met zijn stiefzoon, omdat hij een procedure voert bij de gemeente over zijn recht op een uitkering naar de gezinsnorm in die periode.

De rechtbank volgt verweerder niet in zijn standpunt dat hij niet bevoegd is een eerdere ingangsdatum vast te stellen. Uit de jurisprudentie van het Hof, die dateert van na de Afdelingsuitspraak waar verweerder dit op baseert, volgt uitdrukkelijk dat een vreemdeling van de voordelen van zijn verblijfsrecht moet kunnen genieten zodra de afhankelijkheidsrelatie tot stand is gekomen. Het enkele feit dat in de nationale wetgeving niet expliciet in de bevoegdheid om een ingangsdatum vast te stellen is voorzien, maakt niet dat verweerder die bevoegdheid in het licht van de rechten en verplichtingen die van rechtswege voortvloeien uit het Unierecht niet toekomt.

Bij de inhoudelijke toetsing komt de rechtbank tot de conclusie dat verweerder bij de beoordeling van de afhankelijkheidsrelatie niet de uitgangspunten van het Hof in acht heeft genomen en het beroep daarom gegrond verklaard.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 9 april 2021, AWB 20/4852

Chavez-Vilchez. Bij verblijf van eiseres in het buitenland kan er sprake zijn van een afgeleid verblijfsrecht in Nederland. Attest immatriculatie in België. Beroep ongegrond.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 29 maart 2021, AWB 20/5901 en 20/5902

Aanvraag op grond van het arrest Chavez-Vilchez, verweerder had gelet op het dossier moeten onderzoeken of de moeder van referent de omgang frustreerde of moeten motiveren waarom in eisers geval geen sprake is van frustratie van de omgang door de moeder. Het beroep is gegrond verklaard.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Amsterdam) 2 maart 2021, AWB 20/2489

Aanvraag voor een verblijfsdocument o.b.v. het Chavez-Vilchez arrest. De rechtbank bepaalt dat voor de grens voor meerderjarigheid bij de vreemdelingencirculaire 2000 moet worden aangesloten, en niet bij de Verblijfsrichtlijn zoals referente heeft betoogd. Nu referente ten tijde van de aanvraag boven de achttien jaar oud was, verklaart de rechtbank het beroep ongegrond.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Utrecht) 3 februari 2021, AWB 20/4410 en 20/4411

Aanvraag voor een verblijfsdocument o.b.v. het Chavez-Vilchez arrest. Het beroep is gegrond verklaard, omdat verweerder onvoldoende gemotiveerd heeft waarom geen sprake zou zijn van meer dan marginale zorg- en opvoedingstaken door stiefmoeder. De rechtbank oordeelt dat verweerder onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de door eiseres overlegde stukken, zoals verklaringen van de voormalig pleegouders, van de school van het kind, en van het kind zelf en zijn vader. 

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden