Prijslijst en tarieven rechtsbijstand

Prijslijst / tarieven rechtsbijstand

Bij Delissen Martens Advocaten bestaat zeer ruime ervaring met aanvragen om een MVV of een verblijfsvergunning. Omdat wij deze aanvragen vaak behandelen, kunnen wij dat op een efficiënte manier doen. Alle tijd wordt optimaal besteed. U betaalt dan ook geen onnodige kosten.

Op basis van de gemiddelde tijd die aan aanvragen wordt besteed is een ‘pakketprijs’ ontwikkeld voor veel voorkomende aanvragen. Deze pakketprijs houdt in dat u het aantal uren dat gemiddeld nodig is voor het type aanvraag inkoopt tegen een gunstiger tarief dan onze normale uurtarieven. In veruit de meeste gevallen wordt de aanvraag afgehandeld binnen het daarvoor staande urenpakket.

Wel ligt hier enige verantwoordelijkheid bij de cliënt voor wat betreft de manier waarop de stukken worden aangeleverd, de regelmaat van contact, etc. De pakketprijs van € 675 (op basis van 3 uur) is doorgaans alleen haalbaar indien de MVV-aanvraag binnen de eerste 2 uur is ingediend. Het resterende uur kan dan worden gebruikt voor onderlinge communicatie en contact met de IND.

LET OP:

 • Het inkopen van uren tegen een pakketprijs is allen mogelijk wanneer de uren van tevoren worden ingekocht en betaald. Betalingsregelingen leggen een onevenredige druk op de debiteurenadministratie, waardoor met ingang van 1 januari 2020 geen begeleiding meer kan worden afgenomen tegen pakketprijzen wanneer het bedrag in termijnen moet worden betaald.
 • Per 1 januari 2022 worden de pakketarieven verhoogd als gevolg van prijsstijgingen in de afgelopen jaren 

Tarieven

De tarieven zijn als volgt samengesteld:

Type aanvraag

Aantal uren

Pakketprijs 2021 (inclusief BTW)

Pakketprijs 2022 (inclusief BTW)

MVV-aanvraag (gezinshereniging)  

 

 

 

Standaard MVV-aanvraag 1 partner of kind

3

€ 675

€ 750

MVV-aanvraag 1 partner met kind(eren)

4

€ 900

€ 1.000

MVV-aanvraag met afwijkende inkomenssituatie

4

€ 900

€ 1.000

MVV-aanvraag met beroep op ontheffing van het basisexamen inburgering in het buitenland

4

€ 900

€ 1.000

Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind (arrest ‘Chavez-Vilchez’)

     

Aanvraag omzetting verblijfsdoel naar 'verblijf bij partner of echtgenoot'

2

€ 450

€ 500

Aanvraag MVV of verblijf van een voorkind

3

€ 675

€ 750

Aanvraag EU-verblijfsdocument

3

€ 675

€ 750

Verzoek om uitstel van vertrek wegens zwangerschap + aanvraag EU-verblijfsdocument 

4

€ 900

€ 1.000

Aanvraag faciliterend inreisvisum + Aanvraag EU-verblijfsdocument

4

€ 900

€ 1.000

Algemeen

 

 

 

Oriënterend gesprek / advies / consult

1

€ 225

€ 250

Interventie in lopende aanvraag

2

€ 450

€ 500

Eerste oriënterend advies per telefoon, videochat  of e-mail

-

Gratis

Gratis


Het is mogelijk om een lager aantal uren in te kopen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld 3 uur tegen € 675 voor de MVV-aanvragen van een partner en een kind (in plaats van 4 uur tegen € 900). Wel wordt bij overschrijding van het urenpakket een uurtarief in rekening gebracht van € 285 inclusief BTW. Een eventuele overschrijding van het aantal uren wordt tijdig aangekondigd. Van de bestede tijd wordt een overzicht verstrekt.

In een aanvraag is standaard inbegrepen:

 • Persoonlijk gesprek op kantoor
 • Advies op maat over de te volgen stappen en procedures
 • Grondige controle van alle documenten voorafgaand aan de aanvraag
 • Doorsturen van alle stukken naar de IND, met begeleidende brief en toelichting
 • Actief bewaken van de beslistermijn door periodiek contact met de IND
 • Verdere telefoongesprekken en correspondentie met de IND/ambassade/cliënt/derden, voor zover nodig voor de aanvraag

Voorwaarden

 1. Op de advocaat rust een inspanningsverplichting. De kosten van juridische bijstand houden geen verband met het resultaat van een MVV-aanvraag. Het resultaat kan namelijk van vele factoren afhankelijk zijn, waaronder de door de cliënt en/of derden te verstrekken gegevens en de juistheid daarvan. Op de advocaat rust de verplichting om die werkzaamheden en inspanningen te verrichten die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht om een positief resultaat van de aanvraag te bevorderen en de beslistermijn te bewaken.
 2. De voorwaarden van deze actie worden definitief van kracht na een daartoe strekkende afspraak tussen de advocaat en de cliënt. Deze wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Vanaf dat moment wordt het afgesproken bedrag in rekening gebracht aan de cliënt. Het bedrag wordt binnen de betaaltermijn in één keer door de cliënt voldaan. De advocaat behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden op te schorten tot na ontvangst van dit bedrag.
 3. Het op deze pagina vermelde overzicht van tarieven is gebaseerd op inkoop van het aantal begrote uren dat voor een bepaalde zaak staat. Dit tegen een gereduceerd tarief van € 250 per uur, inclusief BTW. Inkoop betekent dat het begrote bedrag in een vroeg stadium van de zaak, na ontvangst van de factuur in één keer wordt voldaan.
 4. Bij eventuele (onvoorziene) overschrijding van de begrote uren wordt de cliënt tijdig ingelicht en ontvangt deze een overzicht van de verrichte werkzaamheden. Werkzaamheden die buiten het begrote tarief vallen worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 285 per uur inclusief BTW. Dit tenzij de cliënt en de advocaat tijdig afspreken dat de cliënt opnieuw uren inkoopt tegen het gereduceerde tarief van € 250 per uur, inclusief BTW.
 5. Blijft een betaling na het verstrijken van de betalingstermijn achterwege, dan worden verdere werkzaamheden enkel verricht nadat het volledige verschuldigde bedrag is ontvangen.
 6. Blijft ook na ingebrekestelling het verschuldigde bedrag, of een gedeelte daarvan, onbetaald, dan vervalt het tarief van de pakketprijs en worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen de normale uurtarieven zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 7. Na voltooiing van de opdracht bestaat geen recht op restitutie van (de waarde van) ingekochte uren, ook niet indien deze niet volledig zijn benut. Wanneer een zaak door onvoorziene omstandigheden geen doorgang vindt, kunnen de advocaat en cliënt in goed overleg besluiten dat het bedrag van de ingekochte uren, al dan niet gedeeltelijk, aan de cliënt wordt gerestitueerd. 
 8. De advocaat is gebonden aan de gedragsregels voor de advocatuur en gehouden tot zorgvuldige behartiging van de belangen van de cliënt.
 9. De advocaat werkt in teamverband samen met eventuele juristen en secretariële ondersteuning. Dit alles geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de advocaat.
 10. Op de dienstverlening van de advocaat zijn de algemene voorwaarden van Delissen Martens Advocaten van toepassing.

Bent u geïnteresseerd in begeleiding van uw aanvraag door Delissen Martens advocaten?
Vul dan hiernaast uw gegevens in. Wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Ook kunt u zelf contact opnemen door te bellen of een (bel)afspraak in te plannen:

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

* verplichte velden