Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging.nl

Databank 'Chavez-Vilchez' uitspraken

Hier vindt u een selectie van actuele uitspraken (vanaf eind 2018) over verblijf bij Nederlandse kinderen.

Heeft u een interessante uitspraak om met ons te delen?
Stuur deze dan graag naar ons op en wij voegen deze - geanonimiseerd - toe aan de databank.

De uitspraken kunnen worden gesorteerd op de volgende onderwerpen (tags):

| Bewijslast en onderzoeksplicht | Faciliterend inreisvisum | Identiteit en nationaliteit | Verblijfsrecht in ander EU-land |
Marginale zorgtaken | Openbare orde | Moeder | Vader | Stiefouder | Voorkind |

Rechtbank Den Haag (zp Middelburg) 6 juli 2020, AWB 20/1290

Niet in geschil is dat eiser ten tijde van het bestreden besluit nog rechtmatig verblijf had in Spanje. Verweerder heeft daarom op dat moment terecht geconcludeerd dat de kinderen van eiser niet worden gedwongen de Unie te verlaten als eiser geen verblijfsrecht krijgt. Zij kunnen zich dan immers met hem in Spanje vestigen. Dat daar voorwaarden aan verbonden zijn, betekent niet dat vestiging in Spanje niet mogelijk is. Eiser heeft niet aangetoond dat zijn gezinsleden niet aan die voorwaarden kunnen voldoen. Dat eisers verblijfsvergunning inmiddels is verlopen, kan gelet op de ex-tunc toets in beroep, niet bij de beoordeling betrokken worden.

Tot slot is de rechtbank van oordeel dat het beroep op artikel 8 van het EVRM niet kan slagen. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt dat de afgifte van een document als bedoeld in artikel 9 van de Vw geen verdere strekking heeft dan dat het bestaan van rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan wordt bevestigd. Een beroep op artikel 8 van het EVRM kan nooit leiden tot afgifte van het gevraagde document.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp Haarlem) 30 juni 2020, AWB 19/7359

Identiteit en nationaliteit niet aangetoond /  Geen strijd met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel / Beslissing niet in strijd met artikel 24 van het Handvest en artikel 3 IVRK omdat niet is gebleken dat eiseres derdelander is en of dat zij al dan niet verblijfsrecht heeft in een andere lidstaat.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 25 juni 2020, AWB 19/7452

Niet in geschil is dat eiser een geldig verblijfsrecht in Frankrijk heeft en dat er geen sprake is van een situatie dat zijn minderjarige kind, burger van de Unie, feitelijk genoopt is het grondgebied van de gehele Unie te verlaten indien aan eiser geen verblijfsdocument in Nederland wordt verleend. Verweerder mag ervan uitgaan dat aangezien Frankrijk een lidstaat van de Unie is, het kind [zoon] – indien het feitelijk genoopt zou zijn eiser naar Frankrijk te volgen – in Frankrijk alle rechten kan genieten die ingevolge artikel 20 van het VWEU aan zijn Unieburgerschap zijn verbonden.

Lees meer

Rechtbank Den Haag 24 juni 2020, AWB 19/7453

Eiser heeft zijn stelling dat een normale lichamelijke, emotionele of geestelijke ontwikkeling van de kinderen in het geding is, of dat er een risico voor het evenwicht van een kind zou ontstaan, indien eiser het grondgebied van de Unie zou moeten verlaten, niet (met documenten) onderbouwd. Verweerder heeft hierbij van belang kunnen achten dat de kinderen vanaf hun geboorte tot aan de komst van eiser in 2018 in Nederland, door hun moeder zijn verzorgd en opgevoed, waardoor de kinderen geacht kunnen worden alleen met hun moeder een sterke afhankelijkheidsverhouding te hebben. De enkele stelling dat het in het belang van de kinderen is dat zij door hun beide ouders worden opgevoed en verzorgd, is te algemeen en is daarom onvoldoende voor een ander oordeel.

Lees meer

Rechtbank Den Haag (zp 's-Hertogenbosch) 12 juni 2020, AWB 18/9913

De rechtbank leidt uit de in de uitspraak aangehaalde punten van de arresten Chavez-Vilchez, Oulane en MRAX het volgende af. In gevallen waarin een derdelander ouder vanwege zijn banden met zijn kind, dat Unieburger is, onder de reikwijdte van artikel 20 van het VWEU valt, mag aan die derdelander in beginsel de eis worden gesteld zijn identiteit te bewijzen. Bijzondere individuele omstandigheden kunnen echter meebrengen dat het onverkort vasthouden aan die eis in strijd is met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. Het is aan de desbetreffende vreemdeling om het bestaan van dergelijke omstandigheden aannemelijk te maken.

Lees meer

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag om een 'Chavez-Vilchez' verblijfsvergunning?

Of is uw aanvraag afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep?
Neem dan contact met ons op.

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

Gebruik onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.

* verplichte velden