Verblijf voor langere tijd en Nederlanderschap

Voortgezet verblijf: onafhankelijke verblijfsvergunning

De buitenlandse partner of echtgenote die in het bezit is van een afhankelijke verblijfsvergunning, kan na vijf jaar onafgebroken in het bezit te zijn geweest van de afhankelijke status in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning voor 'voortgezet verblijf'. Dit verblijfsdoel valt onder 'humanitair niet-tijdelijk' verblijf. Hiervoor moet wel het inburgeringsdiploma zijn behaald. Een belangrijke voorwaarde is dat de referent niet beschikt over een verblijfsvergunning met een tijdelijk doel, zoals studie of medische behandeling.

Voor Turkse onderdanen kunnen in bepaalde situaties gunstigere voorwaarden gelden. In dat geval geldt een termijn van 3 (in plaats van 5) jaar en hoeft geen inburgeringsdiploma te zijn behaald.

Ook kan er voor een buitenlandse partner recht bestaan op een zelfstandige verblijfsvergunning na verblijf met een afhankelijke verblijfsvergunning indien:

  • De (huwelijks)relatie is verbroken als gevolg van huiselijk geweld of
  • De referent is overleden.

Een minderjarig kind kan meestal al na 1 jaar verblijf bij (een) ouder(s) in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf. Zolang het kind minderjarig is geldt geen inburgeringsvereiste.

Zie onze blog: 'Voortgezet verblijf na verbreking relatie' voor meer informatie over dit onderwerp of neem contact met ons op.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Na vijf jaar verblijf in Nederland met een verblijfsvergunning bestaat recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. 

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • Het verblijf moet ononderbroken zijn, dus er mag geen sprake zijn van een 'verblijfsgat' omdat de verlenging of wijziging van de verblijfsvergunning pas inging op een datum nadat de vorige verblijfsvergunning niet meer geldig was
  • Op de datum dat de verblijfsvergunning wordt aangevraagd moet er nog steeds sprake zijn van een geldige verblijfsvergunning. Deze mag niet zijn verlopen
  • Wanneer de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt aangevraagd, mag de op dat moment geldige verblijfsvergunning niet zijn verleend voor een tijdelijk verblijfsdoel, zoals studie of medische behandeling
  • De aanvrager moet het inburgeringsdiploma hebben behaald
  • De aanvrager of diens partner moet beschikken over voldoende, duurzame inkomsten.

Nederlandse nationaliteit

Na vijf jaar bezit van een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel kan de houder van de verblijfsvergunning in aanmerking komen voor het Nederlanderschap door naturalisatie. In geval van samenwoning met een Nederlandse partner of echtgenoot kan zelfs na 3 jaar verblijf in Nederland al naturalisatie worden aangevraagd.

Voor naturalisatie geldt géén inkomenseis. Wel moet de aanvrager het inburgeringsdiploma hebben behaald.

Minderjarige kinderen kunnen meenaturaliseren met hun ouders. Voor meerderjarige kinderen gelden specifieke voorwaarden.

Ouders van Nederlandse kinderen

Ouders van Nederlandse kinderen, die in het bezit zijn van een EU-verblijfsdocument op grond van het 'Chavez-Vilchez' arrest komen onder de huidige regelgeving niet in aanmerking voor een onafhankelijke verblijfsvergunning (voortgezet verblijf), een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of het Nederlanderschap. 
Hun verblijfsrecht blijft in beginsel geldig tot het kind 18 jaar oud is geworden. 
Om alsnog aanspraak te kunnen maken op verblijf voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit, moet de ouder van het Nederlandse kind het verblijf omzetten naar een ander verblijfsdoel, zoals verblijf bij partner of echtgenoot.

Zie hierover ook de de blog: '5 vragen en antwoorden over ‘Chavez-Vilchez’.

Delissen Martens Advocaten begeleidt aanvragen voor het wijzigen van het verblijfsdoel van ‘verblijf bij Nederlands kind’ in ‘verblijf bij partner of echtgenoot’.

Klik hier voor onze tarieven   |   Maak een (bel)afspraak