Algemene vragen over de MVV-procedure
Kan de MVV ook worden aangevraagd in Nederland of een ander land dan het land van herkomst?

De tot 1 juni 2013 geldende procedure om vanuit Nederland advies te vragen over de afgifte van een MVV is afgeschaft. Vanaf nu kan ook door de referent in Nederland rechtstreeks een MVV worden aangevraagd ten behoeve van het buitenlandse gezinslid of partner. Naast de aanvraag om een MVV wordt ook meteen verzocht om een verblijfsvergunning voor meerdere jaren. Dit wordt de toelatings- en verblijfprocedure (TEV) genoemd.

De MVV kan niet door het buitenlandse gezinslid of partner in Nederland worden aangevraagd. Het idee van de MVV-procedure is namelijk dat de vraag of iemand in Nederland mag verblijven wordt beantwoord voordat deze persoon al in Nederland aanwezig is.

Het buitenlandse gezinslid of de partner kan ook zelf een MVV-aanvraag indienen. Het uitgangspunt is dat deze moet worden aangevraagd op de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst. Hiermee wordt bedoeld: het land waarvan de aanvrager de nationaliteit heeft.

Is er in het land van herkomst geen Nederlandse ambassade of consulaat aanwezig, dan moet de MVV worden aangevraagd in het dichtstbijzijnde buurland. MVV-aanvragen voor mensen uit Irak kunnen bijvoorbeeld worden ingediend in Turkije, Syrië of Iran. Mensen uit Somalië kunnen de MVV aanvragen in Ethiopië of Kenia.

Verblijft het buitenlandse gezinslid in een ander land, dan mag de MVV ook in dat land worden aangevraagd. Dit wordt ook wel het land van 'bestendig verblijf' genoemd.

Hiervan is sprake als de vreemdeling op het moment van indienen van de MVV-aanvraag of het toetsmoment:

  • verblijft in een land op basis van een verblijfsvergunning met een geldigheidsduur van drie maanden of meer;

  • in het land waar hij verblijft, gerechtigd is de uitkomst van een aanvraag voor verblijf (aldaar) af te wachten; of

  • verblijft in een land waar hij een verblijfsprocedure heeft doorlopen, waarvan de uitkomst in rechte onaantastbaar is geworden en er een juridisch beletsel bestaat tegen uitzetting.

De IND neemt uitsluitend genoegen met een termijn korter dan drie maanden als er geen sprake is van het omzeilen van de MVV-procedure of oneigenlijk gebruik daarvan.

De IND neemt in ieder geval geen bestendig verblijf aan als de vreemdeling in een land verblijft op grond van een visum voor kort verblijf.

Kan het basisexamen inburgering ook in Nederland worden afgelegd?

Nee, het examen kan alleen worden afgelegd op de Nederlandse consulaten en ambassades in het buitenland. Het examen moet op dezelfde ambassade of consulaat worden afgelegd als waar de MVV wordt aangevraagd.

Wel is het soms mogelijk om in Nederland een vrijstelling voor het basisexamen inburgering te behalen. Meer informatie hierover is te vinden in de rubriek over het inburgeringsexamen. Dit is alleen haalbaar voor mensen die de Nederlandse taal al zeer goed beheersen.

Ook is het mogelijk om in Nederland eventueel een cursus te volgen ter voorbereiding op het basisexamen inburgering. Zie bijvoorbeeld de cursus via www.ikwilnaarnederland.nl.

Wat voor originele documenten moeten er uit het buitenland worden opgestuurd?

Bij een MVV-aanvraag hoeven geen originele documenten uit het buitenland te worden meegestuurd. Dit is alleen nodig als de IND hier specifiek om vraagt, bijvoorbeeld om het document te kunnen onderzoeken. Originele documenten, zoals een geboorteakte of een ongehuwdverklaring kunnen beter in het buitenland bij de aanvrager blijven. Deze moeten namelijk bij afgifte van de MVV worden getoond op de Nederlandse ambassade. Daarna kunnen de documenten door de aanvrager worden meegenomen naar Nederland.

Ook van de door de aanvrager te ondertekenen formulieren hoeft geen origineel exemplaar te worden meegestuurd met de MVV-aanvraag. Formulieren zoals de antecedentenverklaring, relatieverklaring etc. kunnen door de buitenlandse partner of gezinslid worden ondertekend en als een scan of foto (digitaal) worden teruggestuurd naar de referent in Nederland. Deze scan kan worden gebruikt voor de indiening van de MVV-aanvraag.

Moet ik beschikken over een zelfstandige woning om voor mijn buitenlandse partner garant te kunnen staan?

Nee, dit is geen voorwaarde. Bij de beoordeling van de MVV-aanvraag wordt dus niet gekeken naar de vraag of u over zelfstandige woonruimte beschikt.

Wel moet uw partner na goedkeuring van de MVV-aanvraag en na inreis in Nederland met u samenwonen. Op het adres waar u samenwoont, moet u beiden ook ingeschreven staan. Is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er al teveel andere mensen op uw woonadres staan ingeschreven, dan zult u met uw partner een andere woning moeten betrekken, waar u zich wel beiden kunt inschrijven.

Mijn buitenlandse partner heeft een kind uit een eerder huwelijk. Wie is de referent voor het kind?

Heeft uw partner het gezag over het kind, dan is uw partner ook de referent in het kader van de MVV-aanvraag van het kind. Komt het kind met uw partner mee naar Nederland, dan bent u de referent voor uw partner en is uw partner de referent voor het kind. Dat betekent dat uw partner ook als referent het aanvraagformulier en de 'verklaring referent' voor het kind ondertekent.

Mijn buitenlandse partner verblijft illegaal in Nederland. Kan dit kwaad voor de MVV-aanvraag?

Een aanvraag om een MVV of verblijfsvergunning kan worden afgewezen in verband met eerder illegaal verblijf in Nederland, maar dit geldt niet voor gezinshereniging. Verblijf bij een ongehuwde partner valt ook onder gezinshereniging.

Het eerdere illegale verblijf in Nederland zorgt bij terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de MVV wordt aangevraagd wel geregeld voor discussie met de grensautoriteiten op de luchthaven van vertrek. Het maakt daarbij geen verschil of de partner vertrekt vanuit Nederland of een ander Europees land.

Na een gesprek met de grensautoriteiten wordt er mogelijk een stempel in het paspoort geplaatst, waarna de reis alsnog kan worden vervolgd. Het stempel heeft geen gevolgen voor terugkeer naar Nederland met een MVV. Er hoeft dan ook geen nieuw paspoort te worden aangevraagd!

Sinds eind 2011 worden bij illegaal verblijf ook 'inreisverboden' uitgereikt. Zolang een inreisverbod alleen verband houdt met illegaal verblijf (niet met gepleegde misdrijven; zie verderop), zal het inreisverbod niet in de weg staan aan afgifte van de MVV. Is aan de voorwaarden voor de MVV voldaan, dan wordt het inreisverbod opgeheven.

De IND kan alleen zelf een inreisverbod opheffen wanneer het inreisverbod is opgelegd door Nederland. Is het inreisverbod opgelegd door een ander land, dan kan dat ingewikkelder liggen en soms veel tijd kosten. Het is daarom aan te bevelen om na illegaal verblijf in Nederland ook vanuit Nederland te vertrekken (en dus niet via België of Duitsland wat veel mensen denken).

Tijdens de behandeling van de MVV-aanvraag moet de aanvrager wel Nederland verlaten.
Zie hierover ook bij de veelgestelde vragen: 'Mag mijn partner tijdens de MVV-aanvraag ook naar Nederland komen?'

Mag mijn partner tijdens de MVV-aanvraag naar Nederland komen?

Het doel van de MVV is dat de IND kan toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan voordat uw partner naar Nederland komt. Over het algemeen wordt daarom afgeraden om tijdens de procedure naar Nederland te komen.

Echter, in de eerste weken van de MVV-aanvraag zal de IND doorgaans nog niet toekomen aan de beoordeling van de aanvraag. Dit bijvoorbeeld omdat de legeskosten nog moeten worden betaald en verwerkt. In de eerste weken van de MVV-aanvraag is het daarom vaak wel mogelijk om Nederland te bezoeken. Wij raden wel aan om dit te vermelden in de aanvraag en na vertrek van uw partner een kopie van de uitreisstempel in het paspoort naar de IND op te sturen.

Het MVV-visum moet altijd op de Nederlandse ambassade in het buitenland worden afgehaald voorafgaand aan de definitieve vestiging in Nederland.

Verblijf in Nederland tijdens de behandeling van de aanvraag kan onder bepaalde omstandigheden een officiële reden vormen voor afwijzing van de aanvraag. 
De IND wijst de aanvraag voor een MVV echter niet af omdat de vreemdeling op grond van een visum voor kort verblijf of in de vrije termijn (bij niet-visumplichtige nationaliteiten) rechtmatig in Nederland verblijft, als uit de duur en het doel van dit verblijf blijkt dat de vreemdeling niet in Nederland verblijft met het oogmerk de TEV-procedure te omzeilen.

Mijn partner is Nederland uitgezet. Heeft dit gevolgen voor een MVV-aanvraag?

Nee, een MVV kan niet om deze reden worden geweigerd. Wel is het belangrijk om na te gaan wat er vóór de uitzetting is gebeurd. Is de partner namelijk aangehouden in verband met een misdrijf, dan kan dit wél gevolgen hebben voor een latere MVV-aanvraag. Sommige strafbare feiten lijken onschuldig en kunnen worden afgedaan met een lage transactie (boete). Toch kan het zijn dat het strafbare feit een misdrijf was. In dat geval is het betalen van de boete fataal voor een toekomstige MVV-aanvraag. Een veroordeling wegens een misdrijf levert hetzelfde probleem op. Het kan hierdoor gebeuren dat er voor langere tijd (minstens 5 jaar) geen MVV kan worden aangevraagd.

Heeft de partner vóór de uitzetting alleen in 'vreemdelingenbewaring' gezeten, dan heeft dit geen gevolgen voor een latere MVV-aanvraag.

Mijn buitenlandse partner is in aanraking geweest met Justitie voor het plegen van strafbare feiten. Heeft dit gevolgen voor een MVV-aanvraag?

Alleen wanneer misdrijven zijn gepleegd en hier een onvoorwaardelijke straf, boete of maatregel voor is opgelegd of een strafbeschikking is uitgevaardigd, dan kan de MVV om deze reden worden geweigerd.

Binnen het strafrecht bestaat er een verschil tussen misdrijven en overtredingen. Hoewel overtredingen minder ernstig zijn dan misdrijven, kunnen soms ogenschijnlijk 'onschuldige' strafbare feiten toch misdrijven zijn. Een voorbeeld: iemand die op het vliegveld een boete heeft betaald in verband met het invoeren van enkele illegale DVD's, heeft hiermee in feite een misdrijf gepleegd. Met het betalen van de boete staat de schuld meteen vast. Resultaat: De MVV zal voor 5 jaar worden geweigerd.

Het betalen van een boete, ook als het een heel laag bedrag betreft, is dus gevaarlijk voor een latere aanvraag om een MVV en/of verblijfsvergunning. Wordt de boete opgelegd in verband met een gepleegd misdrijf, dan kan het raadzaam zijn om de boete niet te betalen en de zaak voor de rechter te laten komen. het verdient aanbeveling om dit eerst met een advocaat of andere deskundige te bespreken!

Niet alleen misdrijven die in Nederland als misdrijf zijn bestraft kunnen in de weg staan aan afgifte van een MVV. Ook in het buitenland gepleegde strafbare feiten, die in Nederland als misdrijven worden aangemerkt, kunnen leiden tot afwijzing van een MVV-aanvraag.

Voor het tegenwerpen van gepleegde misdrijven in het kader van een aanvraag om eerste toelating bestaat een maximale termijn, behalve als het gaat om een levensdelict (moord/doodslag). In dat geval kan de MVV te allen tijde worden afgewezen.

In geval van misdrijven waartegen een gevangenisstraf van zes jaar of meer is bedreigd, bedraagt de termijn waarbinnen de MVV kan worden geweigerd 20 jaar. Het gaat hier onder meer om (vormen van) misdrijven tegen de zeden, misdrijven tegen het leven gericht en mishandeling. Ook drugsdelicten, misdrijven tegen het openbaar gezag, wapendelicten en misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, zoals brandstichting, horen hier bij.

In geval van een veroordeling, transactie of strafbeschikking wegens een drugsdelict dan wel een geweldsmisdrijf waartegen een gevangenisstraf van minder dan zes jaar is bedreigd, bedraagt die termijn 10 jaar. Onder ‘geweldsmisdrijven' worden in ieder geval gerekend: mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging, belediging en verzet bij aanhouding.

In geval van andere, minder ernstige misdrijven, bedraagt de termijn 5 jaar.

De termijn begint op de dag dat de straf of maatregel volledig ten uitvoer is gelegd, dus de dag dat een boete is betaald of de dag van de invrijheidsstelling na het uitzitten van een gevangenisstraf.

Hoe lang moet het paspoort nog geldig zijn bij de afgifte van de MVV?

De geldigheidsduur van een machtiging tot voorlopig verblijf kan de geldigheidsduur van het paspoort niet overschrijden, met dien verstande dat het paspoort na verloop van de machtiging tot voorlopig verblijf nog tenminste drie maanden geldig moet zijn.

Omdat de MVV in de regel een geldigheidsduur heeft van 90 dagen, is het verstandig om ervan uit te gaan dat het paspoort nog minstens zes maanden geldig moet zijn bij afgifte van de MVV.

Binnen hoeveel tijd moet met de MVV Nederland worden ingereisd?

In Hoofdstuk B1/3.3.4 van de Vreemdelingencirculaire is de volgende bepaling opgenomen:

De vreemdeling moet binnen:

a.

drie maanden na de kennisgeving op de mvv-aanvraag in persoon verschijnen bij de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in zijn land van herkomst of bestendig verblijf voor de vaststelling van zijn identiteit en afgifte van de mvv; en

b.

90 dagen vanaf de datum van de afgifte van de mvv Nederland inreizen.

De vreemdeling of diens referent moet een nieuwe mvv-aanvraag indienen als:

de vreemdeling later dan drie maanden na de dagtekening van de kennisgeving aan de referent in persoon verschijnt bij de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging om zijn mvv af te halen;

de vreemdeling later dan 90 dagen na datum van afgifte van de mvv Nederland inreist (niet binnen de geldigheidsduur van de afgegeven mvv); of

de vreemdeling na indiening van de mvv-aanvraag maar voor afgifte van de verblijfsvergunning zijn verblijfsdoel wil wijzigen.

Indien zich na de kennisgeving feiten en omstandigheden voordoen die aanleiding kunnen geven tot intrekking van de kennisgeving, legt de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging deze voor aan de IND. De IND beziet de kennisgeving op de intrekking daarvan en in geval van intrekking van de kennisgeving wordt de aanvraag gelijktijdig afgewezen.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.