Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging.nl

Nieuws

Versoepeling inkomensvoorwaarden voor gezinshereniging

In een brief van 23 februari 2017 heeft Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer een versoepeling van het inkomensbeleid voor gezinshereniging aangekondigd. 

Het nieuwe beleid is op 23 maart 2017 bekendgemaakt en werkt terug tot en met 21 september 2016. Dit beleid wordt dus toegepast op alle vanaf die datum lopende en nog in te dienen aanvragen om toelating en verblijf in het kader van gezinshereniging.

Lees meer

Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 237.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) is het legestarief verhoogd naar € 51.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2017 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Lees meer

Nieuw artikel: De vervagende grenzen van de inkomenseisen voor gezinshereniging

Sinds het EU Hof van Justitie op 21 juli 2016 uitspraak heeft gedaan in de zaak-Khachab, staan de inkomensvoorwaarden die Nederland stelt aan gezinshereniging onder druk.

Dit blijkt uit de verschillende rechterlijke uitspraken hierover sinds het arrest-Khachab. Hierin wordt duidelijk dat ook wanneer het inkomen van een referent niet per definitie 'voldoende' of 'duurzaam' is zoals voorgeschreven door het beleid, er toch ruimte moet bestaan voor een individuele beoordeling van het inkomen van de referent.

Lees meer

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer

Nieuwe normbedragen per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Lees meer

Belangrijke wijzigingen basisexamen inburgering in het buitenland

Naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse Raad van State over het inburgeringsexamen, heeft de Staatssecretaris besloten om het beleid aan te passen.

Lees meer

Raad van State: regels over basisexamen inburgering in het buitenland moeten anders

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 november 2015 uitspraak gedaan in een zaak over het basisexamen inburgering in het buitenland.

Lees meer

EU Hof van Justitie: verplicht basisexamen inburgering maakt gezinshereniging 'onmogelijk of uiterst moeilijk'

In een arrest van 9 juli 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk oordeel geveld over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan het inburgeringsvereiste als voorwaarde voor gezinshereniging.

In het arrest stelt het Hof voorop dat het stellen van integratievoorwaarden aan gezinshereniging alleen als rechtmatig kan worden beschouwd indien de integratie van die gezinsleden daarmee kan worden vergemakkelijkt. Het evenredigheidsbeginsel vereist wel dat de toepassingsvoorwaarden voor een dergelijke verplichting niet verder gaan dan nodig om dat doel te bereiken. Leiden die toepassingsvoorwaarden ertoe dat gezinshereniging 'onmogelijk of uiterst moeilijk' wordt gemaakt, dan is dat in strijd met het Unierecht.

Lees meer