Ga direct naar de inhoud.

MVV-gezinshereniging

Nieuws

Gekozen tag:   Inburgering   ×

Wijziging basisexamen inburgering vanaf 1 mei 2023

Per 1 mei 2023 zal het basisexamen inburgering in het buitenland er anders gaan uitzien. Het onderdeel 'Leesvaardigheid' wordt namelijk aangepast. In dit nieuwsbericht leest u wat er gaat veranderen.

Lees meer

Inburgeringsplicht Turkse nieuwkomers vanaf 1 januari 2022

​Vanaf 1 januari 2022 geldt een inburgeringsplicht voor Turkse (gezins)migranten en hun familieleden die voor langdurig verblijf naar Nederland willen komen.

Daarnaast zullen alle Turkse onderdanen en hun gezinsleden vanaf deze datum het basisexamen inburgering in het buitenland moeten afleggen voordat zij in aanmerking kunnen komen voor een MVV!

Lees meer

Update inburgeringswet: uitgesteld tot 1 januari 2022

Eerder berichtten wij over de nieuwe inburgeringswet, waarmee er een aantal substantiële en strenge wijzigingen ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel worden ingevoerd. In dit nieuwbericht informeren wij u over de laatste stand van zaken rond deze wet.

Lees meer

Naar verwachting per 1 juli 2021 nieuwe Inburgeringswet

In 2021 zal er een nieuwe inburgeringswet in werking treden waarmee er een aantal substantiële wijzigingen ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel worden geïmplementeerd. De nieuwe regels worden strenger. Een van de gevolgen is dat het niveau van het examen zal worden verhoogd van A2 naar B1.

Lees meer

Toch weer inburgering voor Turkse onderdanen?

In een brief van 4 februari 2020 heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten dat de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers heringevoerd kan worden.

Lees meer

Belangrijke wijzigingen basisexamen inburgering in het buitenland

Naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse Raad van State over het inburgeringsexamen, heeft de Staatssecretaris besloten om het beleid aan te passen.

Lees meer

Raad van State: regels over basisexamen inburgering in het buitenland moeten anders

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 november 2015 uitspraak gedaan in een zaak over het basisexamen inburgering in het buitenland.

Lees meer

EU Hof van Justitie: verplicht basisexamen inburgering maakt gezinshereniging 'onmogelijk of uiterst moeilijk'

In een arrest van 9 juli 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk oordeel geveld over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan het inburgeringsvereiste als voorwaarde voor gezinshereniging.

In het arrest stelt het Hof voorop dat het stellen van integratievoorwaarden aan gezinshereniging alleen als rechtmatig kan worden beschouwd indien de integratie van die gezinsleden daarmee kan worden vergemakkelijkt. Het evenredigheidsbeginsel vereist wel dat de toepassingsvoorwaarden voor een dergelijke verplichting niet verder gaan dan nodig om dat doel te bereiken. Leiden die toepassingsvoorwaarden ertoe dat gezinshereniging 'onmogelijk of uiterst moeilijk' wordt gemaakt, dan is dat in strijd met het Unierecht.

Lees meer