Naar verwachting per 1 juli 2021 nieuwe Inburgeringswet

In 2021 zal er een nieuwe inburgeringswet in werking treden waarmee er een aantal substantiële wijzigingen ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel worden geïmplementeerd. De nieuwe regels worden strenger. Een van de gevolgen is dat het niveau van het examen zal worden verhoogd van A2 naar B1.

Wat gaat er precies veranderen en voor wie zullen deze nieuwe regels gelden?

Belangrijkste wetswijzigingen

Met het voorstel van inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..) wordt uitvoering gegeven aan de voornemens in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. Het voorstel introduceert onder andere de volgende wijzigingen:

  • Het nieuwe inburgeringsstelsel bestaat uit drie leerroutes: de B-1 route, de onderwijsroute en de zelfredzaamheidsroute (Z-route).

  • B-1 route: Het niveau om te slagen voor het huidige inburgeringsexamen is A2. Met het voorstel zal het niveau van het examen worden verhoogd naar B1. Wanneer de inburgeringsplichtige er niet in slaagt het examen op B1 niveau te halen binnen de inburgeringstermijn, kan het college bepalen dat het inburgeringsexamen, geheel of gedeeltelijk op A2-taalniveau wordt afgenomen. Het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse markt (ONA) wordt vervangen door de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP).

  • Onderwijsroute: De inburgeringsplichtige die tijdens de brede intake aangeeft een opleiding in het beroeps- of wetenschappelijk onderwijs te willen volgen, volgt het taalschakeltraject als er volgens het college een grote kans bestaat dat deze na het volgen van dat traject in staat is om in het genoemde onderwijs een diploma te behalen. Deelnemers moeten met ingang van het nieuwe stelsel niet ouder zijn dan 28 jaar op het moment dat zij het traject starten. De Z- en B1-route zijn niet aan een leeftijd verbonden. De verplichting om de module Arbeidsmarkt en Participatie af te ronden is niet van toepassing op de inburgeringsplichtige die het taalschakeltraject volgt of heeft afgerond.

  • Z-route: De inburgeringsplichtige die niet in staat is het inburgeringsexamen of het taalschakeltraject te behalen binnen de termijn volgt een intensief traject dat aansluit bij de persoonlijke capaciteiten van de inburgeringsplichtige, gericht op het verwerven van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal, zelfredzaamheid, activering en participatie in de Nederlandse maatschappij. Dit betekent dat voor degenen voor wie de B1- of onderwijsroute buiten bereik ligt, er een speciale leerroute komt zodat ook zij leren zich in de maatschappij te redden.

De gemeenten krijgen meer regie over de uitvoering van de inburgering: door middel van een brede intake die verplicht is voor alle inburgeringsplichtigen wordt bijvoorbeeld een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld. De gemeente houdt toezicht op de voortgang van dit traject.

Verder krijgen asielstatushouders van de gemeenten een inburgeringsaanbod wat betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inkopen van inburgeringscursussen. Zo vervalt voor deze statushouders de optie om een lening af te sluiten. Voor overige inburgeringsplichtigen zoals gezins- en overige migranten blijft de mogelijkheid voor een lening wel bestaan.

Nieuwe inburgeringsregels gelden normaal gesproken alleen voor mensen die ná inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgeringsplichtig zijn geworden. Vooralsnog is de verwachting dat de wet in juli 2021 in werking zal treden.

Lees hier meer over het voorstel:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/04/wetsvoorstel-wet-inburgering

Terug naar overzicht