Belangrijke wijzigingen basisexamen inburgering in het buitenland

Naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse Raad van State over het inburgeringsexamen, heeft de Staatssecretaris besloten om het beleid aan te passen. Dat heeft de Staatssecretaris in een recente brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het Europese Hof had eerder geoordeeld dat de Nederlandse regels over verplichte inburgering voorafgaand aan gezinshereniging in strijd zijn met het Europese recht. Zo oordeelde het Hof onder meer dat de kosten voor de examens te hoog zijn en dat de Nederlandse regels te weinig ruimte bieden voor uitzonderingen op grond van individuele omstandigheden.

Naar aanleiding van de recente uitspraken heeft de Staatssecretaris de regels als volgt aangepast:

Kosten

De kosten worden verlaagd naar € 150 voor alle examenonderdelen (voorheen € 350). Deze zijn als volgt opgebouwd:

  • Spreken: € 60
  • Lezen: € 50
  • Kennis van de Nederlandse Samenleving € 40.

De prijs van het zelfstudiepakket wordt verlaagd naar € 25,-. Het downloaden van het papieren zelfstudiepakket en de digitale versie worden gratis.

Beoordeling van medische en/of bijzondere individuele omstandigheden

het vereiste dat voor ontheffing sprake moet zijn van een combinatie van zeer bijzondere individuele omstandigheden vervalt. Ook één enkele omstandigheid kan zo zwaar wegen dat de verplichting tot het behalen van het examen niet als voorwaarde voor verkrijging van de mvv mag worden gesteld.

Tevens vervalt het onderscheid tussen de medische ontheffing en de hardheidsclausule.

Er zal in de nieuwe regels worden opgenomen dat een individuele afweging moet worden gemaakt van de gehele persoonlijke situatie van de kandidaat en van alle aangevoerde omstandigheden, inclusief de gezondheidssituatie. Uitgangspunt wordt dat bijzondere individuele omstandigheden worden beoordeeld vanuit de visie dat gezinshereniging niet onmogelijk of uiterst moeilijk mag worden gemaakt, maar dat ook de getoonde wil en de inspanningen een belangrijke rol spelen.

Wanneer treden de nieuwe regels in werking?

Het streven is om de wijzigingen uiterlijk 1 juli 2016 te publiceren. Het nieuwe beleid wordt op 1 januari 2016 gepubliceerd.

Vooruitlopend hierop zal het nieuwe beleid al met onmiddellijke ingang in de praktijk worden toegepast.

Het nieuwe beleid kan ook betekenis hebben voor procedures die nog niet in rechte onaantastbaar zijn geworden op het moment van het arrest van het Hof (9 juli 2015). Te denken valt aan lopende bezwaar- of beroepsprocedures waarin een MVV-aanvraag is afgewezen vanwege het inburgeringsvereiste.

Voor wat betreft gemaakte kosten zal een restitutieregeling worden ingevoerd die naar verwachting begin 2016 wordt gepubliceerd.

Terug naar overzicht