Is er leven na 'Chavez'?

De verzorgende ouder van een Nederlands kind heeft een verblijfsrecht in Nederland, tot het kind volwassen wordt. Geen paniek want gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden om te zorgen dat ook op de langere termijn verblijf in Nederland mogelijk is. In dit blogartikel bespreken we de opties met u.

Door: Annieke Lensen

De mogelijkheden om na ‘Chavez’ in Nederland te kunnen blijven zijn verruimd, omdat op 8 januari 2023 is besloten om het ‘Chavez-Vilchez’ verblijfsrecht voortaan niet meer te beschouwen als een ‘tijdelijk’ verblijfsrecht. Hierdoor kan er met dit verblijfsrecht ook een permanente verblijfsvergunning worden aangevraagd, of zelfs een verzoek tot naturalisatie tot Nederlander. Zie hierover ook ons nieuwsbericht van 25 januari 2023.

1. ‘Chavez-Vilchez’ verblijfsdocument vernieuwen

Een verblijfsdocument in verband met de zorg voor een Nederlands kind wordt afgegeven voor maximaal 5 jaar, of korter als het (jongste) kind binnen die tijd 18 jaar oud wordt. Zolang het kind minderjarig is, kan het verblijfsdocument dus worden vernieuwd. Hiertoe kan een aanvraag om vernieuwing van het verblijfsdocument worden ingediend. De aanvraag duurt tot 6 maanden en de legeskosten bedragen € 70,-.

2. Wijzigen naar een ander verblijfsdoel

Als het ‘Chavez’ verblijfsrecht gaat eindigen, is het misschien wel mogelijk om het verblijfsdoel te wijzigen. Als je namelijk een Nederlandse partner of echtgenoot hebt, is het vrij eenvoudig om de verblijfsvergunning om te zetten naar het doel ‘verblijf bij partner of echtgenoot’. Hiervoor hoeft geen basisexamen inburgering in het buitenland te worden afgelegd. Wel geldt de leeftijds- en inkomenseis. Overigens hoeft voor het wijzigen van het verblijfsdoel niet gewacht te worden tot het Chavez verblijfsrecht gaat eindigen. De omzetting kan al direct na het verkrijgen van het ‘Chavez-Vilchez’ verblijfsdocument worden aangevraagd.

3. Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Al langer komen ‘Chavez’-verblijfsgerechtigden in aanmerking voor een verblijfsvergunning ‘EU-langdurig ingezetene’. Door het besluit van de staatsecretaris komen zij vanaf nu ook in aanmerking voor een reguliere vergunning voor onbepaalde tijd.

De verblijfsvergunningen lijken sterk op elkaar. De voorwaarden komen bijvoorbeeld grotendeels overeen. Voor beide verblijfsvergunningen is het bijvoorbeeld vereist dat de verzorgende ouder vijf jaar onafgebroken in het bezit is geweest van een EU-verblijfsdocument. Daarnaast geldt een inburgerings-, en een inkomenseis.

Met vijf jaar ‘onafgebroken’ verblijf wordt bedoeld dat er geen onderbrekingen zitten in de opbouw van het verblijfsrecht. Dit bijvoorbeeld doordat bij de vorige verblijfsvergunning te laat verlenging is aangevraagd. Er mag geen sprake zijn van een zogeheten ‘verblijfsgat’.

De aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd duurt 6 maanden en de leges bedragen € 210,-.

4. Naturalisatie tot Nederlander

Eerder konden Chavez-verblijfsgerechtigden geen aanspraak maken op het Nederlanderschap. Sinds dit jaar kan dat wel! Geen poespas meer, maar na Chavez zo het naturalisatieproces inrollen. Misschien wel de belangrijkste uitwerking van het arrest van het Hof. Voorwaarde daarvoor is wel dat de Chavez verblijfsgerechtigde vijf jaar in het Koninkrijk der Nederlanden heeft gewoond. Daarnaast moet de aanvrager in het bezit zijn van het inburgeringsdiploma.

De naturalisatieprocedure kan pas worden gestart na 5 jaar verblijf met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel. Tot aan de naturalisatieceremonie, meestal ongeveer een jaar na indiening van de aanvraag, moet er een geldige verblijfsvergunning zijn. De ouder met een eerste verblijfsvergunning op grond van ‘Chavez-Vilchez’ zal bijvoorbeeld eerst een vernieuwing of wijziging van de verblijfsvergunning moeten aanvragen, voordat een naturalisatieverzoek kan worden ingediend.

Het indienen van een naturalisatieverzoek kan alleen persoonlijk, bij de gemeente.  Nadat u de leges van € 970,- heeft betaald, stuurt de gemeente het verzoek ter verdere behandeling door naar de IND.

Terug naar overzicht