De ‘duurzame en exclusieve relatie’ bij een verblijfsvergunning of MVV-aanvraag

Wilt u verblijf in Nederland aanvragen voor uw ongehuwde partner?
Volgens de regels moet u dan aantonen dat uw relatie ‘duurzaam’ en ‘exclusief’ is.
In deze blog wordt uitgelegd wat dit betekent en worden er tips gegeven over het leveren van bewijs van een ongehuwde partnerrelatie.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 1. Wat is een ‘duurzame’ relatie
 2. Wat is een ‘exclusieve relatie’
 3. Tips voor het aantonen van de partnerrelatie.

Door: Mirthe Fukur en Jeroen Maas

1. Duurzame relatie

Een ‘duurzame relatie’ houdt in dat de relatie ‘in voldoende mate op één lijn is te stellen met een huwelijk’. Welk geslacht of welke seksualiteit beide partners hebben, speelt daarbij geen enkele rol.

Van het begrip ‘duurzaam’ bestaat geen specifiekere definitie. Wel kan dit begrip wijzen op de duur van de relatie, gemeten in tijd, al is er geen minimumaantal maanden gesteld voordat een relatie als ‘duurzaam’ kan worden aangemerkt.

Wanneer hier wel sprake van is, kan afhangen van een aantal factoren, die van geval tot geval worden beoordeeld.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

 • De periode tussen het ontstaan van een liefdesrelatie en het moment waarop om gezinshereniging wordt gevraagd
 • De duur en het aantal keer dat beide partners samen (in elkaars bijzijn) hebben doorgebracht terwijl zij al een liefdesrelatie hadden
 • De intensiteit van contacten tussen beide partners, bijvoorbeeld door regelmatig contact per telefoon en via social media
 • Eventuele (financiële) ondersteuning, door geld of goederen te sturen naar de partner in het buitenland
 • Samenwoning in het verleden in Nederland of in het buitenland
 • Sluiting van een traditioneel of religieus huwelijk
 • Het hebben van een gezamenlijk kind

Aan de omstandigheid dat beide partners meerdere en/of langere periodes samen met elkaar hebben doorgebracht, wordt veel gewicht toegekend. Hetzelfde geldt voor de situatie dat beide partners samen een kind hebben. Een relatie waarbij de partners elkaar hebben ontmoet via een datingsite en elkaar dagelijks spreken zonder elkaar in levenden lijve te hebben ontmoet, zal bijna door de IND bijna nooit worden aangemerkt als ‘duurzaam’.

De hierboven genoemde omstandigheden zullen wel zo veel mogelijk moeten worden onderbouwd. Zie hiervoor ook de tips, die hieronder nog aan de orde zullen komen.

Sommige omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de relatie kritischer wordt beoordeeld en de bewijslast voor de duurzaamheid van de relatie hoger ligt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een (groot) leeftijdsverschil tussen beide partners
 • De referent heeft in het verleden al meerdere partners naar Nederland laten komen
 • Eerdere situaties van huiselijk geweld
 • De aanwezigheid van minderjarige kinderen, die met de buitenlandse partner mee naar Nederland moeten komen.

Zo zal de IND in geval van (bijvoorbeeld) een aanvraag van een moeder met meerdere kinderen uit een eerder huwelijk indringender toetsen of de relatie met de referent in Nederland serieus genoeg (lees: voldoende duurzaam) is. Als de relatie wordt verbroken nadat een moeder en haar kinderen naar Nederland zijn verhuisd, zal dit namelijk grote gevolgen hebben voor de betrokken personen, maar ook voor de samenleving.

2. Exclusieve relatie

Met de eis dat de relatie ‘exclusief’ moet zijn, werd bedoeld dat de referent en de partner alleen met elkaar een relatie mogen hebben. Deze uitleg is echter recentelijk vervallen, naar aanleiding van van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 november 2021.

In deze uitspraak oordeelde de hoogste bestuursrechter dat de wet niet in de weg staat aan verlening van een verblijfsvergunning, wanneer een partner tegelijkertijd is gehuwd met een ander, zolang de aanvraag niet voor meer dan één partner wordt gevraagd.

Het hebben van een (gehuwde of ongehuwde) relatie met meerdere partners tegelijk is dus toegestaan, zolang maar voor één partner als referent wordt opgetreden  Ook mogen alleen kinderen van, of bij deze partner naar Nederland gehaald worden

De IND heeft de voorwaarde van een ‘exclusieve’ relatie in april 2023 laten vallen.
Daarvóór was het ook al mogelijk om een verblijfsvergunning te krijgen voor een partner die nog was gehuwd in het buitenland, maar door een wettelijk beletsel niet kon scheiden. Zie hierover bijvoorbeeld onze blog over de mogelijkheid van verblijf voor Filipijnse partners die niet kunnen scheiden van hun vorige partner, omdat de wet in de Filipijnen dit niet toestaat.

3. Tips

Wat kunt u doen om aan te tonen dat er sprake is van een duurzame relatie?

‘vragenlijst voor verblijf bij partner’

Bij de aanvraag moet u de ‘vragenlijst voor verblijf bij partner’ indienen.
Met behulp van deze vragenlijst verschaft u de IND zoveel mogelijk informatie over de (duurzaamheid van de) relatie.
Denk aan: ‘waar en wanneer heeft u elkaar ontmoet?’, ‘hoe is de relatie ontstaan?’, etc.
Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk invult. De IND kan namelijk aan de hand van deze vragenlijst beoordelen of er sprake is van een duurzame relatie.
Omdat de vragen kort en gesloten zijn, is het soms moeilijk om daar gedetailleerde antwoorden op te geven.
Daarom kan het ook verstandig zijn om de relatie nader toe te lichten met een aparte bijlage, waarin u het ‘verhaal’ van uw relatie vertelt, met meer details over het ontstaan en de invulling van de relatie, uw gemeenschappelijke toekomstplannen, etc.
Dit kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een ‘plakboek’, dus een verhaal met daarin ook afbeeldingen van de eerste contacten via social media, foto’s en tickets.
Zie hieronder voor meer tips over de bewijsstukken.

Bewijsstukken

Verzamel zo veel mogelijk bewijsstukken. U kunt denken aan:

 • Foto’s
 • Brieven
 • E-mails
 • Maak een selectie van gesprekken, door de tijd heen. Dit bijvoorbeeld door screenshots van gesprekken te maken, of een deel van uw chatgeschiedenis.
 • Telefoongesprekken
 • Vliegtickets
 • Financieel onderhoud
 • Geboorteakte van een gemeenschappelijk kind
 • Verklaringen van derden. Wel gelden hiervoor specifieke eisen. Zo zullen verklaringen gespecificeerde gegevens moeten bevatten. Verder zal aan verklaringen van familieleden en vrienden, zeker indien zij op zichzelf staan, minder waarde worden gehecht dan aan verklaringen van onafhankelijke derden. Verklaringen dienen te zijn gedateerd en ondertekend en te zijn voorzien van een kopie van een identiteitsbewijs van degene die de verklaring heeft afgelegd.

De bewijsstukken moeten daadwerkelijk iets zeggen over de inhoud van de relatie en niet alleen over de frequentie van het contact.  De IND wil met de antwoorden op de vragenlijst en andere bewijsstukken inzicht kunnen verkrijgen in (onder meer) de groei, intensiteit en diepgang van de relatie.

LET OP: de IND accepteert geen video’s!

Terug naar overzicht