Per 1 oktober 2022 herinvoering MVV-vereiste voor alle Turkse onderdanen

Turkse onderdanen zullen weer volledig worden onderworpen aan het MVV-vereiste. Dat heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in een brief van 5 juli 2022 laten weten aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Turken waren van oudsher vrijgesteld van het MVV-vereiste, wanneer het ging om gezinshereniging, het verrichten van arbeid in loondienst of als zelfstandige. Dit vloeit voort uit het associatierecht, bestaande uit afspraken die in de jaren ’70 zijn gemaakt tussen Turkije en de voorloper van de EU. Deze afspraken zijn destijds gemaakt om de integratie van Turkse gastarbeiders en hun gezinnen te bevorderen.

De beslissing om Turken niet langer vrij te stellen van het MVV-vereiste, hangt samen met de eerder dit jaar genomen beslissing om Turken te onderwerpen aan de inburgeringsplicht. Daarnaast wil de IND voorkomen dat Turkse zelfstandigen naar Nederland komen voordat op een aanvraag om een verblijfsvergunning is beslist, zodat een eventuele procedure (in geval van afwijzing) niet jarenlang in Nederland kan worden afgewacht.

Het EU-Hof van Justitie heeft in het arrest Demir uit 2013 nog beslist dat het MVV-vereiste niet kon worden tegengeworpen aan Turkse onderdanen, omdat dit in strijd zou zijn met het associatierecht. Dat dit nu wel zou kunnen leidt de staatssecretaris af uit het arrest Yön uit 2018. Hierin heeft het EU Hof van Justitie geoordeeld dat het stellen van het MVV-vereiste ten aanzien van Turkse onderdanen is toegestaan, mits rekening wordt gehouden met de bijzondere individuele omstandigheden van de betrokkene. Deze vrijstellingsgrond bestond al in de vorm van de ‘hardheidsclausule’, maar wordt in de praktijk zeer strikt toegepast.

De nieuwe beoordelingswijze zal per 1 oktober 2022 ingaan. Op aanvragen ontvangen door de IND vóór 1 oktober 2022 zal de huidige beoordelingswijze worden toegepast. Dit betekent dat Turkse burgers die onder het associatierecht vallen nog kunnen worden vrijgesteld van het MVV-vereiste, mits hun aanvraag vóór 1 oktober 2022 is ontvangen door de IND.

Terug naar overzicht