Geliefde van buiten de EU mag per 27 juli weer naar Nederland

Bijgewerkt tot 27 juli 2020

In verband met de coronacrisis mogen alleen mensen uit een beperkt aantal landen Nederland inreizen.

Sommige categorieën van personen zijn van het inreisverbod uitgezonderd, zoals gezinsleden van EU-burgers.
Per 27 juli 2020 worden ook geliefden uit derde landen die een langeafstandsrelatie hebben met iemand uit Nederland aan de lijst met uitzonderingen toegevoegd. Dit heeft minister Grapperhaus in een brief van 16 juli aan de Tweede Kamer laten weten.

LET OP: Met de regeling zijn mensen die aan de voorwaarden voldoen alleen uitgezonderd van het inreisverbod.
Dat betekent niet dat zij geen visum hoeven aan te vragen en aan de daarvoor geldende voorwaarden moeten voldoen (in geval van visumplichtige nationaliteiten). Ook lost de regeling helaas niets op voor wat betreft ambassades die gesloten zijn, lokale lockdowns, uitreisproblemen in het land van vertrek en de beperkte beschikbaarheid van vluchten. 

De aangepaste regeling is bedoeld voor ongehuwde partners. Verder geldt deze alleen als het gaat om een bezoek voor verblijf voor een korte periode. Daarvan is sprake bij een maximale duur van 90 dagen verblijf in Nederland binnen een totaal-periode van 180 dagen. Omdat er, in lijn met de Europese afspraken over inreismaatregelen, sprake moet zijn van een duurzame relatie zullen aan de regeling de volgende voorwaarden worden gesteld:

  1. Het koppel in kwestie moet aantonen dat zij een relatie hebben van minimaal drie maanden waarbij het koppel elkaar ‘regelmatig’ in persoon heeft gezien, op een wijze zoals thans ook het geval. Daarnaast moeten de personen in kwestie een handgeschreven verklaring ondertekenen waarin zij verklaren, op straffe van meineed, inderdaad zo’n relatie te hebben.
  2. In de verklaring moeten de persoonlijke gegevens, het verblijfadres en de contactgegevens in Nederland worden aangegeven. In deze verklaring moeten ook de contactgegevens van de buitenlandse partner aangegeven worden.
  3. De buitenlandse partner zal voorafgaand aan zijn reis naar Nederland aantoonbaar in het bezit moeten zijn van een retourticket.
  4. Voor visumplichtige buitenlandse partners geldt dat deze aan alle geldende voorwaarden moeten kunnen voldoen, inclusief het beschikken over voldoende financiële middelen voor de reis en het verblijf, en waarborgen voor een tijdige terugkeer. Dit kan ook in de vorm van een garantverklaring van de partner in Nederland. Bij de beslissing over de visumaanvraag wordt de mogelijkheid tot terugkeer betrokken.
  5. Het verblijf in Nederland mag conform de huidige regelgeving niet langer zijn dan de maximale duur van 90 dagen. Als langer verblijf noodzakelijk wordt geacht dan zal een aanvraag voor lang verblijf ingediend moeten worden. Als de buitenlandse partner na de maximale duur van 90 dagen nog in Nederland verblijft en er geen verzoek om verlenging danwel aanvraag voor lang verblijf is ingediend, dan zullen binnen het huidige juridisch kader de vreemdelingenrechtelijke procedures met betrekking tot ‘overstay’ van toepassing zijn.
  6. Als de buitenlandse partner inreist vanuit een land waarvoor vanwege gezondheidsredenen een oranje reisadvies geldt en daarmee een dringend advies tot thuisquarantaine, dient betrokkene bij aankomst in Nederland 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.
  7. De hierboven genoemde bewijsstukken zoals de verklaringen, retourticket en een eventuele garantverklaring, moeten bij aankomst in Nederland aan de grensautoriteiten worden overhandigd.

De regeling zal per 27 juli a.s. in werking treden.

Zie ook het persbericht op Rijksoverheid.

Terug naar overzicht