EU Hof van Justitie: Datum aanvraag is bepalend voor beoordeling minderjarigheid kind

Wanneer een kind tijdens een procedure tot gezinshereniging meerderjarig wordt, mag de aanvraag niet om die reden worden afgewezen. Dat heeft het EU Hof van Justitie beslist in een uitspraak van 16 juli 2020.

Het betrof hier een gezinsherenigingsprocedure die in België speelde . De Belgische Raad van State had aan het EU Hof van Justitie vragen gesteld over de uitlegging van de Europese regels voor gezinshereniging. Deze scheppen waarborgen voor gezinshereniging met minderjarige kinderen. Maar hoe zit het als deze kinderen tijdens het proces meerderjarig worden?

Achtergrond van de procedure

Dit speelde in de Belgische zaak: tijdens een jarenlang, slepend proces, zijn de twee kinderen van de referent in België meerderjarig geworden. Nadat de aanvragen eerst om andere redenen waren afgewezen, besloot de Belgische vreemdelingenrechter dat het hiertegen ingediende beroep niet-ontvankelijk was omdat de kinderen tijdens de beroepsprocedure inmiddels meerderjarig waren geworden.

Omdat de kinderen op het moment waarop de aanvragen waren ingediend wel minderjarig waren, vroeg de Belgische Raad van State in een hoger beroep aan het Europese Hof welk moment bepalend is voor de beoordeling van de leeftijd van het kind: de aanvraag of de beslissing?

Uitspraak van het EU Hof van Justitie

In de uitspraak van 16 juli oordeelde het Hof dat de datum van de aanvraag bepalend is voor de bepaling van de leeftijd van het kind, en daarmee de vraag of het kind minderjarig is. Wordt het kind tijdens de procedure meerderjarig, dan mag de aanvraag niet alsnog om die reden worden afgewezen. 

De nationale rechtsmiddelen die de gezinshereniger en zijn gezinsleden in staat stellen hun recht uit te oefenen om beroep in te stellen tegen beslissingen tot afwijzing van een verzoek om gezinshereniging, moeten volgens het Hof doeltreffend en reëel zijn. Een dergelijk beroep kan derhalve niet niet-ontvankelijk worden verklaard op de enkele grond dat het betrokken kind tijdens de gerechtelijke procedure meerderjarig is geworden, aldus het Hof.

Belang voor Nederland

Hoewel de uitspraak is gewezen in een zaak tegen België, heeft deze ook gevolgen voor Nederland.

In het Nederlandse beleid voor gezinshereniging met minderjarige kinderen staat namelijk dat een aanvraag om gezinshereniging niet wordt afgewezen om de enkele reden dat het kind de achttienjarige leeftijd heeft bereikt indien aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan (B7/3.2.4 Vreemdelingencirculaire):

  • het kind is in het land van herkomst achtergebleven in verband met de vervulling van de militaire dienstplicht;
  • het kind had op het tijdstip waarop de andere gezinsleden naar Nederland vertrokken de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt; en
  • de aanvraag is ingediend binnen zes maanden na het ontslag uit militaire dienst.

Deze voorwaarden zijn strenger dan het kader dat door het EU Hof van Justitie is geschetst. Dat betekent dat ook Nederland een aanvraag van een kind nooit mag afwijzen omdat het kind tijdens de aanvraag meerderjarig is geworden. De bovenstaande voorwaarden zullen dus moeten worden verwijderd uit de Vreemdelingencirculaire. Wie toch met een afwijzing te maken krijgt, kan zich beroepen op de uitspraak van 16 juli 2020.

 

 

Terug naar overzicht