Nieuwe normbedragen per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.

Deze bedragen zijn te vinden in onderstaande tabel.

Bruto bedragen
Onderstaande bedragen zijn bruto bedragen. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salarisspecificatie (loonstrook) staat. Op uw loonstrook vindt u dit bedrag bijvoorbeeld  in het vakje  SV-loon. SV-loon wordt soms ook 'loon SV' of '(bruto)loon SV' genoemd Het inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.

Normbedragen (bruto)

Wml-norm vanaf 1 januari 2020 tot 1 juli 2020

Wml-norm vanaf 1 juli 2020 tot 1 januari 2021

Echtparen of ongehuwd samenwonenden (100% Wml)

 

 

Norm per maand inclusief vakantietoeslag

€ 1.766,45

€ 1.814,40

Norm per maand exclusief vakantietoeslag

€ 1.635,60

€ 1.680,00

Alleenstaande ouders (70% Wml)

 

 

Norm per maand inclusief vakantietoeslag

€ 1.236,52

€ 1.270,08

Norm per maand exclusief vakantietoeslag

€ 1.144,92

€ 1.176,00

 

 

Uitbetaling per vier weken
Bovengenoemde bruto normbedragen (WML) gelden per maand. Het komt regelmatig voor dat een werknemer om de vier weken wordt uitbetaald. Het vierwekelijkse loon wordt dan omgerekend naar een maandelijks bedrag zodat het kan worden vergeleken met de bedragen als hierboven genoemd. De volgende berekening wordt hiervoor gebruikt: (Brutoloon per vier weken x 13) : 12 = maandloon.

Leeftijd
Bovengenoemde normen gelden, voor wat betreft de toetsing aan het middelenvereiste in de zin van de Vreemdelingenwet, voor alle leeftijdscategorieën.

Terug naar overzicht