Nieuwe legestarieven en normbedragen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 gelden nieuwe legestarieven voor gezinshereniging.

Voor een gehuwde of ongehuwde partner bedragen deze € 171.
Voor verblijf als minderjarig kind bij ouder(s) blijft het legestarief € 57.

Ook de inkomensnormen zijn per 1 januari 2019 aangepast aan het gewijzigde bruto wettelijk minimumloon.

Deze bedragen zijn te vinden in onderstaande tabel.

Bruto bedragen
Onderstaande bedragen zijn bruto bedragen. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salarisspecificatie (loonstrook) staat. Op uw loonstrook vindt u dit bedrag bijvoorbeeld  in het vakje  SV-loon. SV-loon wordt soms ook 'loon SV' of '(bruto)loon SV' genoemd Het inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.

Normbedragen (bruto)

Wml-norm vanaf 1 juli 2018 tot 1 januari 2019

Wml-norm vanaf 1 januari 2019 tot 1 juli 2019

Echtparen of ongehuwd samenwonenden (100% Wml)

 

 

a. norm per maand

€ 1.721,74

€ 1.745,07

b. vakantietoeslag

€ 127,54

€ 129,27

c. norm per maand exclusief vakantietoeslag

€ 1.594,20

€ 1.615,80

Alleenstaanden of alleenstaande ouders (70% Wml)

 

 

a. norm per maand

€ 1.205,21

€ 1.221,54

b. vakantietoeslag

€ 89,27

€ 90,48

c. norm per maand exclusief vakantietoeslag

€ 1.115,94

€ 1.131,06


Een bruto-inkomen onder het desbetreffende referentiebedrag leidt niet automatisch tot afwijzing van de aanvraag. Het inkomensvereiste heeft immers tot doel te voorkomen dat een beroep wordt gedaan op de bijstand. Hoewel in de meeste gevallen waarin het bruto-inkomen lager is dan het minimumloon, ook het netto-inkomen lager is dan de bijstandsnorm, zijn bijzondere gevallen denkbaar waarin dit niet het geval is. Als met het netto-inkomen geen beroep kan worden gedaan op bijstand, bestaat geen aanleiding om de aanvraag voor verblijf bij een familie- of gezinslid af te wijzen wegens het ontbreken van voldoende middelen van bestaan.

Normbedragen (netto)

Bijstandsnorm 1 juli 2018 tot 1 januari 2019

Bijstandsnorm 1 januari 2019 tot 1 juli 2019

Echtparen of ongehuwd samenwonenden

 

 

a. norm per maand

€ 1.423,66

€ 1.465,07

b. vakantietoeslag

€ 71,18

€ 73,25

c. norm per maand exclusief vakantietoeslag

€ 1.352,48

€ 1.391,82

Alleenstaanden of alleenstaande ouders

 

 

a. norm per maand

€ 996,56

€ 1.025,55

b. vakantietoeslag

€ 49,83

€ 51,28

c. norm per maand exclusief vakantietoeslag

€ 946,73

€ 974,27

 

Uitbetaling per vier weken
Bovengenoemde bruto normbedragen (WML) gelden per maand. Het komt regelmatig voor dat een werknemer om de vier weken wordt uitbetaald. Het vierwekelijkse loon wordt dan omgerekend naar een maandelijks bedrag zodat het kan worden vergeleken met de bedragen als hierboven genoemd. De volgende berekening wordt hiervoor gebruikt: (Brutoloon per vier weken x 13) : 12 = maandloon.

Leeftijd
Bovengenoemde normen gelden, voor wat betreft de toetsing aan het middelenvereiste in de zin van de Vreemdelingenwet, voor alle leeftijdscategorieën.

Terug naar overzicht