IND maakt interne werkinstructies openbaar

Op 15 april 2022 heeft de IND een grote hoeveelheid interne werkinstructies, informatieberichten en landeninformatie via haar website openbaar gemaakt.

In deze documenten - die tot dusver geheim waren - staat hoe de beslismedewerkers van de IND aanvragen etc. moeten beoordelen. De betreffende interne werkinstructies bevatten vaak veel meer informatie dan de wet of het (openbare) beleid zelf. Het openbaar maken van de werkinstructies maakt de uitvoeringspraktijk van de IND niet alleen transparanter, maar ook voor burgers is er hierdoor meer zekerheid over de vraag aan welke voorwaarden zij in specifieke gevallen moeten voldoen.

Werkinstructie 2021/7: nadere uitwerking inkomensvereiste bij gezinshereniging

Een belangrijk document dat sinds kort openbaar is gemaakt betreft Werkinstructie 2021/7.
Hierin zijn de instructies uitgewerkt voor de beoordeling van het inkomensvereiste.
Welke bestanddelen tellen mee voor het inkomen? Wanneer wordt het inkomen als duurzaam beschouwd? Hoe zit het met verschillende inkomenssituaties? Wanneer kan een beroep worden gedaan op vrijstelling van het inkomensvereiste? Wanneer kan een verblijfsvergunning worden ingetrokken vanwege een beroep op de bijstand?

In Werkinstructie 2021/7 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Gezinshereniginsrichtlijn, zelfstandig, voldoende, duurzaam
  1.1 Het middelenvereiste in de gezinsherenigingsrichtlijn
  1.2 Zelfstandig
  1.3 Voldoende
  1.4 Duurzaam
 2. Inkomsten uit arbeid (loondienst/zelfstandige/flexibel/PGB)
  2.1 Fasesysteem en uitzend-cao
  2.2 Duurzaamheid in relatie tot datum overleggen
  arbeidsovereenkomst
  2.3 Flexibele arbeidsovereenkomsten, kortlopende arbeidscontracten en onregelmatige inkomsten / loon in natura
  2.4 Toezegging werkgever
  2.5 Directeur-grootaandeelhouder
  2.6 Inkomsten uit arbeid als zelfstandige
  2.7 Opting in
  2.8 Wijziging ondernemingsvorm
  2.9 Instappen in bestaand bedrijf
  2.10 Dienstverlening aan huis
  2.11 PGB
 3. Inkomsten uit eigen vermogen
  3.1 De vreemdeling beschikt zelf over een groot eigen vermogen
  3.2 Huurinkomsten
 4. Inkomsten uit het buitenland
 5. Inkomsten uit overige bron / inkomensvervangende uitkering
  5.1 Gemeenteraadsleden
  5.2 Algemene Nabestaandenwet (Anw)
  5.3 Duurzaamheid WGA-uitkering
  5.4 Ziektewet (Zw)
  5.5 Uitkering verzekering Wet Arbeid Zelfstandigen (WAZ)
 6. Vrijstellingsgronden
  6.1 Ontheffing van verplichting tot arbeidsinschakeling
  6.2 Pensioengerechtigde leeftijd
  6.3 Familie- of gezinslid van een slachtoffer van mensenhandel, getuige-aangever mensenhandel of slachtoffer eergerelateerd/huiselijk geweld
 7. Intrekken/ niet-verlengen
 8. Overig
  8.1 Aantekening ‘publieke middelen’ op verblijfsdocument
Heeft u vragen over de toepassing van het inkomensvereiste bij gezinshereniging? 

Neem contact op   |   Maak een (bel)afspraak

Download:

Terug naar overzicht