Vragen over de MVV-inkomenseis
Moet ik altijd drie loonstroken meesturen met de MVV-aanvraag?

Nee, dit is alleen het geval als u al langer in loondienst werkt. Een belangrijke voorwaarde voor gezinshereniging is dat u over duurzame inkomsten beschikt. Dat betekent in de regel dat de inkomsten op de datum van indiening van de MVV-aanvraag nog minstens één jaar gegarandeerd moeten zijn. In geval van een jaarcontract komt dat er bijvoorbeeld op neer dat de MVV-aanvraag door de IND moet zijn ontvangen voordat het jaarcontract ingaat. Er kunnen in dat geval geen loonstroken met de aanvraag worden meegestuurd.

Ik heb in het buitenland gewoond en gewerkt en daar mijn partner ontmoet. Moet ik nu eerst een baan zoeken om garant te kunnen staan voor mijn partner?

Mogelijk komt u in aanmerking voor de 'maatwerkregeling voor Nederlandse expats' die terugkeren uit het buitenland.

De regeling houdt alleen in dat voor deze categorie van referenten maatwerk mogelijk is, zonder verdere invulling van het beleid. In de praktijk zal de IND wel verlangen dat er enige financiële zekerheid wordt verschaft. Dit bijvoorbeeld door een tijdelijke baan in combinatie met wat spaartegoeden. Of een startende eigen onderneming.

Zie meer informatie hierover in de blog: 

Informatie voor Nederlanders die willen terugkeren uit het buitenland

Ik ontvang inkomen uit een PGB. Hoe kan ik aan de inkomensvoorwaarden voldoen?

Een persoonsgebonden budget kan onder bepaalde voorwaarden door de IND als geldig inkomen worden geaccepteerd in het kader van gezinshereniging. De zorgovereenkomst wordt gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst. Om te beoordelen of het inkomen voldoende en duurzaam is, gebruikt de IND interne werkinstructies. Dit is geen officieel beleid en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De tekst van deze interne werkinstructie kan hier worden gedownload.

Ik heb een eigen onderneming, maar deze staat nog niet minstens een half jaar op mijn naam. Hoe kan ik aan de inkomensvoorwaarden voldoen?

Voor het inkomen uit onderneming is vereist dat de onderneming minstens anderhalf jaar op naam van de referent staat en dat hieruit in die periode voldoende inkomsten worden genoten. Een referent die de onderneming nog niet zo lang drijft, kan onder bepaalde omstandigheden desondanks aan de voorwaarden voor gezinshereniging voldoen.

Is de ondernemer namelijk directeur-grootaandeelhouder van zijn eigen B.V., dan kan hij via zijn inkomsten uit arbeid in loondienst aan de inkomenseisen voldoen. Over het salaris moeten wel belastingen en premies worden afgedragen. Daarnaast stelt de Belastingdienst eisen aan de hoogte van een DGA-salaris. Deze wordt jaarlijks vastgesteld.

Om het inkomen van een DGA vast te stellen, moeten de volgende bewijsstukken met een MVV-aanvraag worden meegestuurd:

  • De officiële bescheiden waaruit blijkt hoe groot het belang van de DGA in de vennootschap is (eigendomspercentage/statuten);
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst;
  • Een originele, volledig ingevulde Bijlage ‘Werkgeversverklaring’, voorzien van datum, handtekening van de werkgever en firmastempel;
  • Gegevens over de drie maanden voorafgaande aan de datum van de aanvraag, waaruit blijkt dat er maandelijks salaris werd uitbetaald (loonstroken, bankafschriften). Dit kan overigens ook nog tijdens de aanvraag worden nagestuurd;
  • Het bewijs dat de ingehouden loonbelasting door de B.V. aan de Belastingdienst wordt overgemaakt (bankafschriften).
Een kennis of familielid van mij kan voor mijn partner garant staan. Is dat voldoende voor mijn partner om een MVV te kunnen krijgen?

Nee, voor gezinshereniging is altijd vereist dat de hoofdpersoon/referent in Nederland, dus de persoon bij wie verblijf in Nederland wordt beoogd, zelf beschikt over voldoende inkomen. Soms kan de hoofdpersoon worden vrijgesteld van inkomen, bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid of langdurige werkloosheid zonder uitzicht op werk.

Zie hierover verder de informatiepagina over de inkomensvoorwaarden.

Een kennis heeft mij aangeboden om mij 'op de loonlijst'van zijn bedrijf te zetten, zodat ik mijn partner kan laten komen. Kan dat?

Om aan de voorwaarden voor gezinshereniging te voldoen, moet de hoofdpersoon in Nederland beschikken over voldoende inkomsten. Wanneer dat gebeurt door middel van het verrichten van arbeid in loondienst, moet aan alle elementen van een dienstverband zijn voldaan:

  • Er moet (aantoonbaar) arbeid worden verricht;
  • Er moet salaris worden uitbetaald door de werkgever aan de werknemer;
  • Er moeten loonbelastingen en premies worden afgedragen aan de Belastingdienst en het UWV.

Wanneer iemand loon krijgt zonder dat hij arbeid verricht, wordt dat in het kader van gezinshereniging beschouwd als valsheid in geschrifte. Dit is een misdrijf en zowel de werkgever als de werknemer kunnen hierop strafrechtelijk worden aangesproken.

Ook constructies waarbij iemand wel werkt, maar (een deel van) zijn salaris weer terugbetaalt aan de werkgever, zijn absoluut niet toegestaan.

Niet alleen volgen strafrechtelijke consequenties (dit valt onder fraude en is dus een misdrijf) wanneer dit wordt ontdekt, maar ook kan een op basis van de onjuiste gegevens verstrekte verblijfsvergunning zelfs jaren later nog worden ingetrokken.

De IND onderzoekt niet alleen op basis van de door de hoofdpersoon verstrekte gegevens of aan de inkomensvoorwaarden is voldaan. De IND heeft namelijk ook toegang tot diverse informatie- en registratiesystemen. Bij twijfel kan de IND aan de Belastingdienst of de politie vragen om onderzoek te doen, bijvoorbeeld om te kijken of de hoofdpersoon wel werkt.

Om twijfel te vermijden, is het verstandig om er een transparante financiële administratie op na te houden: laat het salaris per bank overmaken en betaal ook de vaste lasten (huur, verzekering, etc.) per bank. Het is dan voor iedereen meteen duidelijk hoeveel geld er maandelijks binnenkomt en waar dat naartoe gaat. 

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.