Het IND-formulier 'Aanvraag verblijfsdocument EU voor verblijf bij een minderjarig Nederlands kind' vermeldt de volgende documenten:

Let op! Hebt u meer minderjarige Nederlandse kinderen, voeg dan stukken van alle minderjarige Nederlandse kinderen bij uw aanvraag. Lever bij uw aanvraag een kopie in van de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten als deze van toepassing zijn op uw situatie:

 • Uw paspoort of identiteitskaart. Indien u niet over een paspoort of identiteitskaart beschikt: andere stukken waaruit uw nationaliteit en identiteit aannemelijk kunnen worden gemaakt;
 • Het Nederlands paspoort of de Nederlandse identiteitskaart van uw kind;
 • De geboorteakte van uw kind of, als uit de geboorteakte de familierechtelijke relatie tussen u en het kind niet blijkt, andere bewijsmiddelen waaruit de band tussen u en het Nederlandse kind blijkt, bijvoorbeeld een erkenningsakte, of als u geen erkenningsakte hebt een DNA test van een geaccrediteerde instelling (zie voor een lijst van de geaccrediteerde laboratoria in Nederland de website www.rva.nl of www.ilac.org voor een onderzoek dat in een buitenlands laboratorium is verricht), documenten van een eventuele adoptie of pleegzorg;
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u de daadwerkelijke zorg over uw Nederlandse kind hebt (gehad) in Nederland en/of in het buitenland. U kunt daarbij denken aan:
  − Brief/verklaring van uzelf waarin u beschrijft wat uw zorg- en opvoedingstaken zijn en hoe de gezinssituatie is vanaf de geboorte van uw kind tot nu. Voeg ter onderbouwing van uw verklaringen zoveel mogelijk objectieve bewijsstukken toe (bijvoorbeeld bewijsstukken van instanties);
  − Brief/verklaring van de andere ouder waarin wordt beschreven wat uw zorg- en opvoedingstaken zijn en hoe de gezinssituatie is vanaf de geboorte van uw kind tot nu. Deze verklaring moet door de andere ouder zijn ondertekend. Voeg ook een kopie van een identiteitsbewijs van de andere ouder bij de aanvraag. Voeg zoveel mogelijk andere, objectieve bewijsstukken toe ter onderbouwing van deze verklaring (bijvoorbeeld met bewijsstukken van instanties);
  − Foto’s (kopieën, geen originelen) van u samen met uw kind vanaf geboorte van uw kind tot nu. Graag deze foto’s van een toelichting voorzien (wanneer, waar, welke gelegenheid);
  − Bewijsstukken van een huisarts of specialist die laten zien dat u als ouder uw kind begeleidt en begeleid heeft bij medische controles/behandelingen, zowel in Nederland als tijdens uw verblijf buiten Nederland. Uit de bewijsstukken moet blijken op welke periode deze betrekking hebben;
  − Verklaringen van bijvoorbeeld school, sportvereniging, sportcoach, kinderopvang, of hulpverlenende organisaties, waaruit uw betrokkenheid bij de zorg en opvoeding van uw kind blijkt, zowel in Nederland als tijdens uw verblijf buiten Nederland. Uit de verklaringen moet blijken op welke periode deze betrekking hebben;
  − Bewijsstukken over uw zorg- en opvoedingstaken in de periode(s) dat u in het buitenland verbleef terwijl uw kind in Nederland woonde (bijvoorbeeld screenshots van video- en/of chatgesprekken, geldoverschrijvingen ten behoeve van uw kind, vliegtickets/reisstempels van bezoekmomenten van/aan uw kind etc.);
  − Bewijsstukken waaruit blijkt dat u uw kind financieel onderhoudt en onderhouden hebt, zowel in Nederland als tijdens uw verblijf buiten Nederland. Bijvoorbeeld aankoopbewijzen van schoolspullen of bewijsstukken waaruit blijkt dat u geld overmaakte ten behoeve van uw kind;
  − Bewijstukken dat uw kind in Nederland woont. Let op! Als uw kind is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente is voldoende aangetoond dat uw kind in Nederland woont en hoeft u hiervoor geen bewijsstukken bij te voegen;
  − Bewijsstukken waaruit blijkt dat u en uw kind op hetzelfde adres wonen. Als u en uw kind niet op hetzelfde adres wonen, leg dan in een brief/verklaring uit waarom u niet samenwoont met uw kind.

Als u de vader bent en u bent niet getrouwd en hebt geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind; of
Als u de vader bent en na de geboorte van uw kind bent getrouwd, of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u hebt uw kind ook niet erkend;
Voeg dan ook bij de aanvraag:

 • Bewijsstukken waaruit blijkt of u het gezag over uw kind hebt.

Als u niet met de andere ouder samenwoont, voeg dan ook bij uw aanvraag:

 • Het ouderschapsplan, of de omgangsregeling, waarin de afspraken staan over de verzorging en opvoeding van uw kind en bewijsstukken waaruit blijkt dat deze afspraken worden nagekomen.

Als u reeds verblijfsrecht hebt (genoten) in de EU, voeg dan ook bij uw aanvraag:

 • Een kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsdocument van de andere EU-lidstaat. Geef bij aan op grond waarvan u verblijfsrecht hebt/had in de andere EU-lidstaat. Als u verbleef bij een familielid, vermeld dan de naam van het familielid en wat de aard van uw relatie is met dit familielid;
 • Bewijsstukken van de autoriteiten van die andere lidstaat dat uw verblijfsrecht is vervallen.
  Als u en uw kind op hetzelfde adres in het buitenland hebben gewoond, voeg dan ook bij uw aanvraag:
 • Bewijs van samenwoning in het buitenland.
  Als u en uw kind tegelijkertijd naar Nederland zijn gereisd, voeg dan ook bij uw aanvraag:
 • De boekingsbevestiging, de vliegtickets en/of de reisstempels uit beide paspoorten.

Als uw kind meerderjarig is, voeg dan ook bij uw aanvraag:
Let op: als u ook de verzorgende ouder bent van een minderjarig Nederlands kind hoeft u deze bewijsstukken niet bij te voegen. U moet de gegevens van uw minderjarig Nederlandse kind invullen bij onderdeel 2.

 • Bewijsstukken dat uw meerderjarige kind voor verblijf in de EU van u afhankelijk is. Het moet hierbij gaan om bijzondere individuele omstandigheden waaruit blijkt dat u en uw kind op geen enkele wijze kunnen worden gescheiden. Denk hierbij aan specifieke (medische) kenmerken bij uw kind die maken dat hij/zij zonder uw aanwezigheid niet in de EU kan verblijven.

Afhankelijk van de individuele situatie kunnen andere documenten van belang zijn om bij de aanvraag te overleggen.

(Getuigen)verklaringen
Ook (getuigen)verklaringen kunnen van belang zijn bij de overweging of aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Dit laat onverlet dat aan deze verklaringen een aantal eisen mogen worden gesteld. Zo zullen verklaringen gespecificeerde gegevens moeten omvatten. Verder zal aan verklaringen van familieleden en vrienden, zeker indien zij op zich zelf staan, minder waarde worden gehecht dan aan verklaringen van onafhankelijke derden. Verklaringen dienen te zijn gedateerd en ondertekend en te zijn voorzien van een kopie van een identiteitsbewijs van degene die de verklaring heeft afgelegd.
Verder kan het belang dat aan een verklaring wordt gehecht variëren, doordat andere, meer objectieve en verifieerbare feiten en gegevens bekend zijn, die de verklaringen ondersteunen dan wel tegenspreken. Het is aan de IND om te beoordelen welke waarde aan de overgelegde bewijsstukken moet worden toegekend.