Voor het inkomen uit onderneming is vereist dat de onderneming minstens anderhalf jaar op naam van de referent staat en dat hieruit in die periode voldoende inkomsten worden genoten. Een referent die de onderneming nog niet zo lang drijft, kan onder bepaalde omstandigheden desondanks aan de voorwaarden voor gezinshereniging voldoen.

Is de ondernemer namelijk directeur-grootaandeelhouder van zijn eigen B.V., dan kan hij via zijn inkomsten uit arbeid in loondienst aan de inkomenseisen voldoen. Over het salaris moeten wel belastingen en premies worden afgedragen. Daarnaast stelt de Belastingdienst eisen aan de hoogte van een DGA-salaris. Deze wordt jaarlijks vastgesteld.

Om het inkomen van een DGA vast te stellen, moeten de volgende bewijsstukken met een MVV-aanvraag worden meegestuurd:

  • De officiële bescheiden waaruit blijkt hoe groot het belang van de DGA in de vennootschap is (eigendomspercentage/statuten);
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst;
  • Een originele, volledig ingevulde Bijlage ‘Werkgeversverklaring’, voorzien van datum, handtekening van de werkgever en firmastempel;
  • Gegevens over de drie maanden voorafgaande aan de datum van de aanvraag, waaruit blijkt dat er maandelijks salaris werd uitbetaald (loonstroken, bankafschriften). Dit kan overigens ook nog tijdens de aanvraag worden nagestuurd;
  • Het bewijs dat de ingehouden loonbelasting door de B.V. aan de Belastingdienst wordt overgemaakt (bankafschriften).