Alleen wanneer misdrijven zijn gepleegd en hier een onvoorwaardelijke straf, boete of maatregel voor is opgelegd of een strafbeschikking is uitgevaardigd, dan kan de MVV om deze reden worden geweigerd.

Binnen het strafrecht bestaat er een verschil tussen misdrijven en overtredingen. Hoewel overtredingen minder ernstig zijn dan misdrijven, kunnen soms ogenschijnlijk 'onschuldige' strafbare feiten toch misdrijven zijn. Een voorbeeld: iemand die op het vliegveld een boete heeft betaald in verband met het invoeren van enkele illegale DVD's, heeft hiermee in feite een misdrijf gepleegd. Met het betalen van de boete staat de schuld meteen vast. Resultaat: De MVV zal voor 5 jaar worden geweigerd.

Het betalen van een boete, ook als het een heel laag bedrag betreft, is dus gevaarlijk voor een latere aanvraag om een MVV en/of verblijfsvergunning. Wordt de boete opgelegd in verband met een gepleegd misdrijf, dan kan het raadzaam zijn om de boete niet te betalen en de zaak voor de rechter te laten komen. het verdient aanbeveling om dit eerst met een advocaat of andere deskundige te bespreken!

Niet alleen misdrijven die in Nederland als misdrijf zijn bestraft kunnen in de weg staan aan afgifte van een MVV. Ook in het buitenland gepleegde strafbare feiten, die in Nederland als misdrijven worden aangemerkt, kunnen leiden tot afwijzing van een MVV-aanvraag.

Voor het tegenwerpen van gepleegde misdrijven in het kader van een aanvraag om eerste toelating bestaat een maximale termijn, behalve als het gaat om een levensdelict (moord/doodslag). In dat geval kan de MVV te allen tijde worden afgewezen.

In geval van misdrijven waartegen een gevangenisstraf van zes jaar of meer is bedreigd, bedraagt de termijn waarbinnen de MVV kan worden geweigerd 20 jaar. Het gaat hier onder meer om (vormen van) misdrijven tegen de zeden, misdrijven tegen het leven gericht en mishandeling. Ook drugsdelicten, misdrijven tegen het openbaar gezag, wapendelicten en misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, zoals brandstichting, horen hier bij.

In geval van een veroordeling, transactie of strafbeschikking wegens een drugsdelict dan wel een geweldsmisdrijf waartegen een gevangenisstraf van minder dan zes jaar is bedreigd, bedraagt die termijn 10 jaar. Onder ‘geweldsmisdrijven' worden in ieder geval gerekend: mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging, belediging en verzet bij aanhouding.

In geval van andere, minder ernstige misdrijven, bedraagt de termijn 5 jaar.

De termijn begint op de dag dat de straf of maatregel volledig ten uitvoer is gelegd, dus de dag dat een boete is betaald of de dag van de invrijheidsstelling na het uitzitten van een gevangenisstraf.