Prijslijst en tarieven rechtsbijstand

Prijslijst / tarieven rechtsbijstand

Bij Delissen Martens Advocaten bestaat zeer ruime ervaring met aanvragen om een MVV of een verblijfsvergunning. Omdat wij deze aanvragen vaak behandelen, kunnen wij dat op een efficiënte manier doen. Alle tijd wordt optimaal besteed. U betaalt dan ook geen onnodige kosten.

Wij hebben een ‘pakketprijs’ ontwikkeld voor veel voorkomende aanvragen. Deze pakketprijs houdt in dat u het aantal uren dat gemiddeld nodig is voor het type aanvraag inkoopt tegen een gunstiger tarief dan onze normale uurtarieven. In veruit de meeste gevallen wordt de aanvraag afgehandeld binnen het daarvoor staande urenpakket.

Er zijn twee soorten pakkettarieven:

Tarieven

De tarieven zijn als volgt samengesteld (bedragen inclusief BTW):

Type aanvraag

Aantal uren

Online start

Personal touch

MVV-aanvraag (gezinshereniging)  

 

 

 

Standaard MVV-aanvraag 1 partner of kind

3

€ 750

€ 900

MVV-aanvraag 1 partner met kind(eren)

4

€ 1.000

€ 1.200

MVV-aanvraag met afwijkende inkomenssituatie

4

€ 1.000

€ 1.200

MVV-aanvraag met beroep op ontheffing van het basisexamen inburgering in het buitenland

4

€ 1.000

€ 1.200

Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind (arrest ‘Chavez-Vilchez’)

     

Aanvraag omzetting verblijfsdoel naar 'verblijf bij partner of echtgenoot'

2

€ 500

€ 600

Aanvraag MVV of verblijf van een voorkind

3

€ 750

€ 900

Aanvraag EU-verblijfsdocument

3

€ 750

€ 900

Verzoek om uitstel van vertrek wegens zwangerschap + aanvraag EU-verblijfsdocument 

4

€ 1.000

€ 1.200

Aanvraag faciliterend inreisvisum + Aanvraag EU-verblijfsdocument

4

€ 1.000

€ 1.200

Algemeen

 

 

 

Oriënterend gesprek / advies / consult

1

 

€ 300

Interventie in lopende aanvraag

2

€ 500

€ 600

Eerste oriënterend advies per telefoon, videochat  of e-mail

-

Gratis

Gratis


Staat het soort zaak dat u zoekt er niet bij? Kijkt u dan eerst of dit valt binnen de rechtsgebieden die wij behandelen.

Wat is inbegrepen in juridische begeleiding?

 • Invullen van formulieren
 • Advies op maat over de te volgen stappen en procedures
 • Grondige controle van alle documenten voorafgaand aan de aanvraag
 • Doorsturen van alle stukken naar de IND, met begeleidende brief en toelichting
 • Actief bewaken van de beslistermijn door periodiek contact met de IND
 • Verdere telefoongesprekken en correspondentie met de IND/ambassade/cliënt/derden, voor zover nodig voor de aanvraag

Een gesprek op kantoor behoort ook tot de mogelijkheden.
Wel zien wij dan graag dat u alle belangrijke papieren meeneemt naar de afspraak. We kunnen dan meteen aan de slag met het voorbereiden van de aanvraag.
Wanneer u begeleiding van 3 uur inkoopt, is er namelijk na het gesprek op kantoor 2 uur over voor de procedure bij de IND. Dat is alleen haalbaar wanneer wij tijdens de afspraak op kantoor al documenten hebben kunnen voorbereiden.

 

Voorwaarden bij pakkettarieven

 1. Op de advocaat rust een inspanningsverplichting. De kosten van juridische bijstand houden geen verband met het resultaat van een MVV-aanvraag. Het resultaat kan namelijk van vele factoren afhankelijk zijn, waaronder de door de cliënt en/of derden te verstrekken gegevens en de juistheid daarvan. Op de advocaat rust de verplichting om die werkzaamheden en inspanningen te verrichten die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht om een positief resultaat van de aanvraag te bevorderen en de beslistermijn te bewaken.
 2. De voorwaarden van deze actie worden definitief van kracht na een daartoe strekkende afspraak tussen de advocaat en de cliënt. Deze wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Het overeengekomen bedrag wordt binnen de betaaltermijn in één keer door de cliënt voldaan. De advocaat behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden op te schorten tot na ontvangst van dit bedrag.
 3. Het op deze pagina vermelde overzicht van tarieven is gebaseerd op inkoop van het aantal begrote uren dat voor een bepaalde zaak staat. Dit tegen een gereduceerd tarief van € 250 per uur ('Online start'), dan wel € 300 per uur ('Personal touch'). Deze bedragen zijn inclusief BTW. Inkoop betekent dat het begrote bedrag in een vroeg stadium van de zaak, na ontvangst van de factuur in één keer wordt voldaan. Bij 'Online start' gebeurt dit voordat een dossier is gestart. Bij 'Personal touch' dient het overeengekomen bedrag voor inkoop van uren te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 4. Bij eventuele (onvoorziene) overschrijding van de begrote uren wordt de cliënt tijdig ingelicht en ontvangt deze een overzicht van de verrichte werkzaamheden. Werkzaamheden die buiten het begrote tarief vallen worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 285 per uur inclusief BTW. Dit tenzij de cliënt en de advocaat tijdig afspreken dat de cliënt opnieuw uren inkoopt tegen het gereduceerde tarief van € 250 per uur ('Online start'), dan wel € 300 per uur ('Personal touch'), inclusief BTW.
 5. Blijft een betaling na het verstrijken van de betalingstermijn achterwege, dan worden verdere werkzaamheden enkel verricht nadat het volledige verschuldigde bedrag is ontvangen.
 6. Blijft ook na ingebrekestelling het verschuldigde bedrag, of een gedeelte daarvan, onbetaald, dan vervalt het tarief van de pakketprijs en worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen de standaard uurtarieven zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 7. Na voltooiing van de opdracht bestaat geen recht op restitutie van (de waarde van) ingekochte uren, ook niet indien deze niet volledig zijn benut. Wanneer een zaak door onvoorziene omstandigheden geen doorgang vindt, kunnen de advocaat en cliënt in goed overleg besluiten dat het bedrag van de ingekochte uren, al dan niet gedeeltelijk, aan de cliënt wordt gerestitueerd. 
 8. De advocaat is gebonden aan de gedragsregels voor de advocatuur en gehouden tot zorgvuldige behartiging van de belangen van de cliënt.
 9. De advocaat werkt in teamverband samen met juristen en secretariële ondersteuning. Dit alles geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de advocaat.
 10. Op de dienstverlening van de advocaat zijn de algemene voorwaarden van Delissen Martens Advocaten van toepassing.

Contact

Bent u geïnteresseerd in begeleiding van uw aanvraag door Delissen Martens advocaten?
Vul dan hiernaast uw gegevens in. Wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Ook kunt u zelf contact opnemen door te bellen of een (bel)afspraak in te plannen:

Contactpagina   |   Maak een (bel)afspraak

* verplichte velden