Rechtbank Den Haag 30 januari 2020, AWB 19/2992

Samenvatting

11. Hoewel invoelbaar is dat referent eiser graag in zijn nabijheid wil hebben, en andersom, en aangenomen kan worden dat de aanwezigheid van eiser op referent een positieve uitwerking heeft, heeft verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat niet is gebleken van een uitzonderlijke situatie als bedoeld in het arrest K.A.. De enkele stellingen van eiser dat referent financieel en emotioneel afhankelijk van hem is en een ontwikkelingsachterstand zou hebben, zijn daartoe onvoldoende. Weliswaar woont referent bij eiser en de andere twee volwassen zonen van eiser in en biedt eiser dagelijkse zorg en begeleiding aan referent, maar daaruit volgt nog niet dat sprake is van een dusdanige afhankelijkheid dat referent op geen enkele wijze gescheiden kan worden van eiser. Verweerder heeft daarbij kunnen betrekken dat niet is gebleken dat deze emotionele en financiële zorg niet ook vanuit Egypte kan worden geboden. Hoewel de gemachtigde van eiser ter zitting heeft verklaard dat er geen financiële mogelijkheden in Egypte zijn om verdere ondersteuning te bieden, gaat de rechtbank hieraan voorbij, omdat dit een niet onderbouwde stelling betreft over een voor de toekomst onzekere gebeurtenis. Voorts is niet onderbouwd dat referent een (taal)achterstand heeft en daardoor problemen ervaart in het onderwijs. Bovendien is niet onderbouwd hoe dit van invloed is op de beoordeling van de afhankelijkheidsrelatie tussen eiser en referent. Ten overvloede wijst de rechtbank er op dat de kinderen van eiser die in Nederland verblijven zouden kunnen helpen bij de zorg voor referent. Al deze omstandigheden in overweging genomen is de rechtbank van oordeel dat eiser onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat referent op geen enkele wijze van hem gescheiden kan worden. Daardoor is onvoldoende onderbouwd dat referent gedwongen is het grondgebied van de Europese Unie te verlaten indien eiser het verblijfsrecht op grond van artikel 20 van het VWEU niet wordt verleend.

Link naar volledige uitspraak (rechtspraak.nl)

Terug naar overzicht