Ga direct naar de inhoud.

Leeftijd

HUWELIJK, GEREGISTREERD PARTNERSCHAP EN ONGEHUWDE RELATIE

Sinds 31 juli 2010 geldt als leeftijdseis dat beide partners minstens 21 jaar oud zijn.

Het bepalende moment voor de leeftijdseis is wanneer de beslissing op de aanvraag wordt genomen. Wordt één van de partners tijdens de behandeling van de aanvraag 21 jaar, dan kan de aanvraag alsnog worden ingewilligd.

Een uitzondering geldt voor huwelijken die zijn gesloten voordat de referent zelf rechtmatig verblijf in Nederland kreeg. In deze situatie geldt een minimale leeftijd van 18 jaar voor beide partners.

Ook geldt een uitzondering ten aanzien van de echtgeno(o)t(e) van een Turkse onderdaan die in Nederland werknemer is of was. 

KINDEREN

Voor kinderen geldt dat zij minderjarig moeten zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Wordt het kind tijdens de aanvraag 18, dan kan de aanvraag nog steeds worden ingewilligd.

Een bijzondere situatie doet zich voor wanneer het kind in het land van herkomst in militaire dienst moet. Als het kind hierdoor moet achterblijven, terwijl de andere gezinsleden wel zijn vertrokken, kan het kind ook ná het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog naar Nederland komen op basis van gezinshereniging. Voorwaarde is wel dat de andere gezinsleden zijn vertrokken toen het kind nog minderjarig was en dat de aanvraag om gezinshereniging wordt ingediend binnen 6 maanden na ontslag uit militaire dienst.

Met ingang van 8 september 2016 geldt nieuw beleid in nieuwe en lopende zaken ten aanzien van jongvolwassenen. Dit zijn volwassenen in de leeftijd van 18 tot ongeveer 25 jaar. Deze jongvolwassenen konden onder het oude beleid alleen in aanmerking komen voor gezinshereniging bij (een) ouder(s) indien sprake was van een 'meer dan geruikelijke afhankelijkheidsrelatie'. 

Onder het nieuwe beleid kan een jongvolwassene nog steeds voor gezinshereniging met ouders in aanmerking komen, mits het kind:

• altijd feitelijk heeft behoord tot het gezin van de ouders; en
• nog steeds behoort tot het gezin van de ouders.

De IND beoordeelt ten aanzien van jongvolwassenen per individueel geval of er aanleiding is voor
de conclusie dat het kind niet altijd feitelijk heeft behoord en nog steeds behoort tot het gezin van
de ouders. De IND betrekt hierbij in ieder geval of sprake is van één of meer van de volgende
omstandigheden:
a. het kind woont zelfstandig;
b. het kind voorziet in eigen onderhoud;
c. het kind is een huwelijk of een relatie aangegaan; of
d. het kind is belast met de zorg voor een buitenechtelijk kind.

Zie hierover het nieuwsbericht van 14 september 2016.

 

Lees ook