Ga direct naar de inhoud.

De procedure voor toelating en verblijf (TEV)

Als gevolg van de inwerkingtreding op 1 juni 2013 van de Wet modern migratiebeleid (MoMi) zijn de procedures voor toelating en verblijf in het kader van gezinshereniging flink vereenvoudigd.

Zo is de aanvraag om advies omtrent de afgifte van een MVV per 1 juni 2013 geschrapt.

Ook hoeven de MVV en de daaropvolgende verblijfsvergunning niet meer apart te worden aangevraagd.

In één procedure wordt tegelijkertijd verzocht om toelating én verblijf (TEV).
 

De aanvraag om toelating en verblijf

Sinds 1 juni 2013 zijn de procedures rond toelating en verblijf ingrijpend gewijzigd.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • de aanvraag om een MVV en om een verblijfsvergunning zijn geen aparte procedures meer, maar zijn samengevoegd in één aanvraag. Na een positieve beslissing worden dus zowel het MVV inreisvisum als een verblijfsvergunning afgegeven;
 • De zogenaamde adviesprocedure is afgeschaft en een MVV kan nu zowel door de referent vanuit Nederland worden ingediend als door de buitenlandse partner of het gezinslid op één van de Nederlandse ambassades of consulaten in het buitenland;
 • Vanwege de bundeling van procedures wordt er nog maar één legesbedrag geheven. Het legesbedrag voor de aanvraag om toelating en verblijf per 1 januari 2019 is € 171,00 voor volwassenen en € 57 voor kinderen;
 • De dag na de datum van afgifte van de MVV wordt er door de IND ambtshalve een verblijfsvergunning verleend voor de duur van vijf jaar;
 • De hoofdpersoon in Nederland, de referent, heeft wettelijke verplichtingen gekregen om de administratie over de buitenlandse partner of het gezinslid te bewaren en belangrijke wijzigingen te melden.

Hoe wordt een aanvraag om toelating en verblijf (TEV) ingediend?

Een aanvraag om toelating en verblijf wordt aangevraagd met een formulier dat is te downloaden op de website van de IND of op de downloadpagina van deze website.

Er zijn twee verschillende formulieren om de TEV-aanvraag in te dienen:

 1. het 'Formulier voor MVV verlening' kan door de buitenlandse partner of het gezinslid worden ingediend op een van de Nederlandse ambassades of consulaten in het buitenland;
 2. de Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent) kan door de referent worden ingediend bij de IND in Nederland.

Afgezien van zeer bijzondere omstandigheden is het te allen tijde aan te bevelen om de aanvraag door de referent in Nederland in te laten dienen. De procedures zijn hier het best op afgestemd en de duur van de aanvraag is daardoor meestal een stuk korter dan wanneer de aanvraag via een ambassade wordt ingediend.

Op deze website wordt alleen de zogenaamde 'referentenaanvraag' behandeld, dus de aanvraag die door de Nederlandse hoofdpersoon in Nederland wordt ingediend bij de IND.

De referent stuurt de aanvraag met alle daarin genoemde bijlagen ondertekend naar de IND:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 16
9560 AA TER APEL

Het advies is om deze altijd per aangetekende post te versturen en een kopie te bewaren voor eigen naslag.

Welke papieren moeten worden opgestuurd?

Welke papieren moeten worden meegestuurd met een MVV-aanvraag hangt af van het verblijfsdoel en de persoon om wie het gaat. Bij gezinshereniging zijn er drie standaardtypen te onderscheiden:

 1. Checklist gezinshereniging met een gehuwde partner;
 2. checklist gezinshereniging met een ongehuwde partner;
 3. checklist gezinshereniging met een minderjarig kind.

N.B:

 • Van papieren uit het buitenland moet alleen een kopie worden opgestuurd. Het originele exemplaar moet meestal bij de afgifte van de MVV aan de ambassade of het consulaat in het buitenland te worden getoond!
 • Van formulieren die door een echtgeno(o)t(e), partner of kind uit het buitenland moeten worden ondertekend volstaat een gescand/geprint exemplaar, mits deze voldoende leesbaar is. Het is dus niet noodzakelijk om de origineel ondertekende exemplaren vanuit het buitenland te laten terugsturen.
 

Wat gebeurt er nadat de MVV-aanvraag is ingediend?

De aanvraag wordt ontvangen op het centrale postverwerkingskantoor van de IND in Ter Apel. Hier worden alle papieren ingescand en wordt de aanvraag opgevoerd in het digitale systeem van de IND.

Vervolgens wordt de aanvraag ter behandeling ingedeeld bij één van de IND kantoren in 's-Hertogenbosch, Den Haag of Zwolle om toegewezen te worden aan een beslismedewerker.

In deze fase verstuurt de IND binnen twee weken na ontvangst van de MVV-aanvraag een ontvangstbevestiging naar de referent en een verzoek om de leges voor de aanvraag te betalen. Deze moeten binnen twee weken na de verzenddatum van de brief worden overgemaakt naar de bankrekening van de IND, onder vermelding van de door de IND verstrekte betalingsgegevens.
LET OP: bij niet-tijdige betaling of het niet volgen van de betalingsinstructies kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld!

De verwerking van de legesbetaling in het IND-systeem duurt ongeveer een week. Daarna zal de aanvraag worden ingedeeld bij een van de afdelingen van de IND-kantoren en zal daarna worden ingedeeld bij een beslismedewerker.

Wanneer er gegevens ontbreken kan de beslismedewerker de referent een brief sturen met een 'herstelverzuim'. In deze brief wordt de referent gevraagd om binnen twee weken nadere gegevens op te sturen. Ook kan het zijn dat de beslismedewerker telefonisch contact opneemt met de referent, bijvoorbeeld met vragen over de verstrekte gegevens.

Nadat alle gegevens compleet zijn, zal de beslismedewerker een beslissing op de aanvraag kunnen nemen. De wettelijke termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen is drie maanden. Deze termijn kan met nog eens drie maanden worden verlengd, maar dat gebeurt slechts zeer zelden. De gemiddelde beslistermijn is 6 tot 8 weken. Dit kan variëren door periodes van drukte, feestdagen, etc.

Positieve beslissing

Een positieve beslissing wordt rechtstreeks aan de referent verzonden. In deze beslissing staat dat de IND akoord gaat met de komst van de buitenlandse partner of het gezinslid naar Nederland. De ambassade in het buitenland is dan al per e-mail op de hoogte gesteld van de beslissing. Dat betekent dat er meteen na ontvangst van een positieve beslissing contact met de ambassade in het buitenland kan worden opgenomen voor de verdere formaliteiten.

Negatieve beslissing

Bij een afwijzende beslissing op de MVV-aanvraag krijgt de buitenlandse partner of het gezinslid geen toestemming om naar Nederland te komen. Een aanvraag om een MVV kan worden afgewezen indien niet aan alle voorwaarden is voldaan of dat dit onvoldoende is aangetoond.

Veel voorkomende afwijzingsgronden zijn:

 • Het dienstverband van de referent is op de datum van de aanvraag niet nog minstens één jaar gegarandeerd; 
 • Er zitten discrepanties / ongerijmdheden in de inkomensgegevens (de gegevens uit het arbeidscontract kloppen bijvoorbeeld niet met de gegevens die bekend zijn bij het UWV), en
 • de verstrekte gegevens over de ongehuwde relatie zijn te 'summier', waardoor de relatie niet voldoende is onderbouwd.

Tegen een afwijzende beslissing kan bezwaar worden aangetekend. Dit moet binnen 28 dagen na de datum van de afwijzende beslissing. In bezwaar moet de IND opnieuw naar de zaak kijken. Er kunnen nieuwe gegevens worden overgelegd en met argumenten kan worden uitgelegd waarom de IND alsnog positief op de aanvraag zou moeten beslissen. Het is in dit stadium zeker raadzaam om een advocaat in te schakelen!

 

OPHALEN VAN HET MVV INREISVISUM OP DE NEDERLANDSE AMBASSADE OF HET CONSULAAT IN HET BUITENLAND

Na een positieve beslissing op een MVV-aanvraag kan contact met de Nederlandse ambassade of het consulaat worden opgenomen om een afsraak te maken. De ambassade of het consulaat is dan al bekend met de beslissing van de IND.

Wel moet er op de ambassade nog een 'Formulier voor MVV verlening' worden ingevuld en ingeleverd.
N.B.: als de MVV-aanvraag al door de IND is goedgekeurd, moet vraag 2.7 met 'ja' worden beantwoord. 

Op de afspraak bij de ambassade wordt het paspoort ingenomen. Het kan tot maximaal tien werkdagen duren voordat het paspoort met MVV visum wordt uitgereikt.

Tijdens de afspraak bij de ambassade worden daarnaast pasfoto's en vingerafdrukken genomen. Deze worden digitaal opgeslagen in het IND-systeem voor het aanmaken van een verblijfsdocument (pasje). Dit gebeurt automatisch de dag na afgifte van de MVV.

Het is van belang dat alle officiële originele documenten, zoals een geboorteakte en stukken met betrekking tot de burgerlijke staat (ongehuwdverklaring, huwelijksakte, echtscheidingsakte) mee komen naar Nederland. Dit in verband met de inschrijving in de basisregistratie van de gemeente. Deze originele documenten moeten zijn vertaald en voorzien van een legalisatie of apostillestempel. Controleer van tevoren de website van uw gemeente voor de informatie over eerste vestiging vanuit het buitenland!

Nadat de MVV in het paspoort is geplaatst en is uitgereikt, kan de reis naar Nederland worden geboekt. Het boeken van de reis vóór afgifte van de MVV wordt te allen tijde afgeraden!

De MVV moet binnen drie maanden na de positieve beslissing van de IND zijn afgehaald op de ambassade. Vervolgens moet de MVV binnen 90 dagen na afgifte worden gebruikt om Nederland in te reizen, anders is deze niet langer geldig en moet de MVV opnieuw worden aangevraagd. Het is dus mogelijk om tot maximaal 180 dagen te wachten met de komst naar Nederland, mits de MVV wel in de tussentijd wordt afgehaald.

Downloads met meer informatie

Lees ook